Wizerunek Tadeusza Kociuszki na polskich znaczkach pocztowych 1918 - 2018.

Znaczek pocztowy z definicji to dowd opacenia listu czy te przesyki, ale znaczki to te mae dziea sztuki, mistrzowskie grafiki, rdo wiedzy o wiecie, a nawet instrument propagandy, krzewienia idei czy systemu wartoci. Nie przypadkiem wrd znaczkw III Rzeszy dominuj te z wizerunkiem Adolfa Hitlera, a w ZSRR i krajach socjalistycznych z wizerunkiem Lenina oraz lokalnych dziaaczy komunistycznych. Do wyranie wida te pewne cezury , okresy liberalizacji czy zmiany ustroju, po prostu zmienia si tematyka znaczkw. Doskonale wida to w przypadku Polski kiedy porwnamy znaczki wydane przed i po 1989 roku, ale zmiany wida te w ramach PRL-u, wystarczy porwna emisj z lat pidziesitych i na przykad siedemdziesitych.

Znaczki w epoce przedinternetowej to bydoskonay nonik informacji, propagandy czy indoktrynacji, to instrument polityki historycznej ,ale te rdo informacji o czasach, w ktrych je emitowano, przy czym wane czyj wizerunek na znaczkach umieszczano, w czyim towarzystwie (np. serie wielcy uczeni, wielcy Polacy itd.), ale czsto waniejsze kogo pomijano.

Tadeusz Kociuszko na polskich znaczkach pocztowych pojawia si do czsto. Nie jest postaci pojawiajc si najczciej ,ale jego obecno jest znaczca. Jeli w iloci znaczkw mierzy poziom znaczenia przedstawionej to nasz bohater naley do kilku postaci pierwszoplanowych. Statystycznie wyglda to nastpujco:

- wydano 23 znaczki z wizerunkiem Tadeusza Kociuszki lub dotyczce wydarze z nim zwizanych, w tym 3 to byy przedruki, albo rne kolorystyczne warianty tego samego wzoru;

- w latach II Rzeczpospolitej (1918-39) wyemitowano 3, w okresie PRL lat (1944-89)- 17, w okresie III Rzeczypospolitej (od roku 1990 do dzi) - 3;
- na 13 nasz bohater wystpuje samodzielnie (cho dwa z nich przedstawiaj jego pomniki), na pozostaych 11 z innymi postaciami lub w scenach zbiorowych, na przykad bitewnych;

- 8 przedstawie to cz serii, pozostae to wydania pojedyncze.

Ju z tego statystycznego zestawienia wida pewne tendencje, zaoenia o ktrych bdziemy pisa pniej.

Pierwszy polski znaczek z Tadeuszem Kociuszk pochodzi z 1932 roku i zosta wydany z okazji 200 rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona, ktry jest na nim centraln postaci ,ale w towarzystwie naszego bohatera i innego uczestnika wojny o niepodlego Stanw Zjednoczonych - Kazimierz Puaskiego.

Kolejny jest te rocznicowy i zwizany z histori USA. Okazj do emisji bya 150 rocznica konstytucji USA przypadajca w 1937 roku.

Na znaczku widzimy Tadeusza Kociuszk, Thomasa Painea i George a Washingtona oraz Statu Wolnoci i panoram Nowego Jorku.

Ostatni z wydanych w midzywojniu to fragment duej 13 znaczkowej serii wydanej z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodlegoci.

Na dziewitym znaczku serii widzimy wodzw koca Rzeczypospolitej i okresu napoleoskiego: Jana Henryka Dbrowskiego, Tadeusza Kociuszk i Jzefa Poniatowskiego. Na innych znaczkach tej serii moemy spotka midzy innymi Bolesawa Chrobrego, Kazimierz Wielkiego, Wadysawa Jagie, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Stanisawa kiewskiego, czy Jzefa Pisudskiego, czyli galeri wybitnych postaci z dziejw Polski.

W II Rzeczpospolitej Tadeusz Kociuszko pojawi si na znaczkach trzy razy, wszystkie wydania byy rocznicowe, w zasadzie nic w tym szczeglnego ,czsto znaczki nawizuj do rocznic, ale tylko jedna bya zwizana dziejami Polski, a dwie z USA. Ciekawe jest te to, e na adnym znaczku Naczelnik powstania 1794 nie wystpuje samodzielnie, nie ma te bezporedniego nawizania do Insurekcji, a za to dwukrotnie do amerykaskiego epizodu w dziejach naszego bohatera. Emisjami chciano przede wszystkim podkreli przyja polsko-amerykask. W nastpnej epoce to si zmieni.

Zanim zakoczyy si dziaania wojenny na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej wydano seri znaczkw Wodzowie ,na ktrych znaleli si: Romuald Traugutt, Tadeusz Kociuszko i Henryk Dbrowski. Znaczek z naszym bohaterem zosta w 1945 roku przedrukowany ze zmienionym nominaem, dodan dat przysigi na rynku w Krakowie i wydany jako znaczek rocznicowy Insurekcji. Zmiana nominau z 50 groszy na 5 zotych przy okazji obrazuje te skal wczesnej inflacji.

Po lewej wersja z serii Wodzowie po prawej przedruk z 1945 roku

Rok 1945 w ogle obfitowa w znaczki powicone Tadeuszowi Kociuszce. W dwch wydanych seriach ( tzw. dzka i Zabytki Krakowa i pojawiy si przedstawienia jego pomnikw z odzi i krakowskiego z Wawelu:

d Krakw

,

Ciekawostk moe by te seria znaczkw poczty lotniczej z 1948 roku pod tytuem Bojownicy o wolno i demokracj, na ktrych znalazy si midzy innymi wizerunki: Franklina Delano Roosevelta i Tadeusza Kociuszki. Zagadk jest poczenie tych trzech postaci w jednej serii, ani nie yli w tych samych czasach, ani zwizani byli ideologicznie, nie byli te jednej narodowoci.


znaczek tej serii z wizerunkiem Tadeusza Kociuszki.

Dobr znaczkw do powyszych serii czsto wyglda na przypadkowy, toczya si ju jednak wojna ideologiczna i powoli wida to rwnie w tematyce znaczkw pocztowych. Wydania z tego okresu mog te razi jakoci grafiki, wykonania czy papieru ,na ktrym byy wydrukowane, ale pamitajmy, e to okres powojenny, w latach 1944-48 jako i artyzm nie byy najwaniejsze, zreszt bd si one stopniowo poprawia.

Nastpna seria znaczkw tematycznie zwizana z naszym bohaterem zostaa wydana w 140. rocznic powstania kociuszkowskiego w 1954 roku. Bya to seria typowo rocznicowa, obejmujca trzy znaczki: bitw pod Racawicami na podstawie obrazu Wojciecha Kossaka, Tadeusza Kociuszk na koniu po bitwie pod Racawicami wg obrazu Jana Matejki i walk na Starym Miecie w Warszawie z Janem Kiliskim na czele. Oczywicie obrazy mistrzw byy przetworzone przez grafikw. Patron naszej szkoy pojawia si na nich raz ( reprodukcja poniej).

W 1961 roku ukazaa si 6 znaczkowa seria Wielcy Polacy. Oprcz Tadeusza Kociuszki (fot poniej)

umieszczono na nich te: Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagielloczyka, Andrzeja Frycza - Modrzewskiego i Mikoaja Kopernika. Dobr ciekawy: trzech wadcw, pisarz, uczony i dowdca a Tadeusz Kociuszko to jedyny przedstawiciel okresu XVII- XX wiek

Nastpny znaczek pojawi si w obiegu w 1967 roku dla uczczenia150 rocznicy mierci bohatera dwch narodw. Bya to dwuznaczkowa seria, rnica si jedynie kolorystycznie i nominaem, wizerunek i napis by taki sam. Znaczek 60 groszowy jest w kolorach ciemno karmelowo- brzowym ,to-brzowy, reprodukowany poniej 2,50 zotowy to kolory niebiesko-zielony i karminowy.

Kolejny znaczek z wizerunkiem Tadeusza Kociuszki jest niezmiernie interesujcy, jego emisja nie jest zwizana z adn rocznic, bitw czy powstaniem , dodatkowo przedstawienie jest bardzo rzadko reprodukowane, jest czci 8 znaczkowej serii Miniatury w zbiorach Muzeum Narodowego wydanej w 1970 roku i przedstawia portret modego Tadeusza pdzla Jana Rustema. Nie jest czst rzecz, by wrd znaczkw powiconych sztuce ,a konkretnie portretowi miniaturowemu ,w ktrym raczej istotny jest artyzm malarza ni pozujcy, pojawi si wizerunek wojskowego, generaa. Wniosek jest prosty: osoba Naczelnika bya niezmiernie istotna skoro pojawia si rwnie przy takiej okazji. Seria jest interesujca i znalazy si w niej portrety m.in.: Aleksandra Orowskiego, Jan Matejki, Samuela Bogumia Lindego czy Marii Walewskiej. Znaczki wydano w wersji pojedynczej, z przywieszk i w formie bloku. Dodatkowo jest to jedyny znaczek ,na ktrym pojawia si mody Tadeusz Kociuszko, wszystkie inne przedstawiaj generaa w sile wieku.


Tadeusz Kociuszko pdzla Jana Rustema - wersja z przywieszk

Lat siedemdziesite s w ogle bogate w ciekawe, rwnie edytorsko i graficznie wydawnictwa filatelistyczne, w ktrych pojawia si przywdca powstania 1794 roku. Z 1975 pochodzi ciekawa seria Polacy w yciu Ameryki. Skadaa si ona z 8 znaczkw podzielonych na dwie grupy. Pierwszych pi przedstawia: aglowiec "Mary i Margaret" i grup emigrantw, hutnika szka w hucie w Jamestown oraz trjk najbardziej znanych w USA Polakw (przynajmniej do lat osiemdziesitych)- Helen Modrzejewsk , Kazimierza Puaskiego i Tadeusza Kociuszk.

Pozostae trzy to elementy bloku i trzy postacie: powtrnie Tadeusz Kociuszko i Kazimierz Puaski oraz Jerzy Waszyngton plus przywieszki z flagami polsk i amerykask, hasem Za wolno nasz i wasz i obrazem bitwy pod Yorktown.

Seria ta wraz z bokiem jest te powicona 200 rocznicy ogoszenia niepodlegoci Stanw Zjednoczonych Ameryki . Dla nas jest jednak zupenie wyjtkowa, bo zawiera dwa znaczki z rnymi wizerunkami Tadeusza Kociuszki i przypomina jego zwizki z wojn o niepodlego Stanw Zjednoczonych (po raz pierwszy od 1948 roku). Jest te ostatni ,nastpne znaczki s ju edycjami pojedyczymi. Ostatni, z lat siedemdziesitych, to wanie taki znaczek upamitniajcy odsonicie pomnika Tadeusza Kociuszki w Filadelfii.

W 1985 roku wydano znaczek z fragmentem Panoramy Racawickiej Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Przedstawia on centralny fragment ukazujcy Tadeusza Kociuszk konno prowadzcego do ataku kosynierw. Bya to typowa edycja rocznicowa, bo w tym roku po raz pierwszy po wojnie pokazano Panoram publicznoci.

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w upamitnianiu, przy pomocy znaczkw pocztowych osoby i dokona Tadeusza Kociuszki, kadziono nacisk na tematyk powstania 1794 roku z wyjtkiem lat 70 tych, kiedy pojawiy si te dokonania amerykaskie, ale do atwo to wytumaczy. Bya to epoka rzdw Edwarda Gierka, delikatnego otwarcia na wiat, zabieganie o kredyty, std zmiana rwnie w sferze filatelistyki.

W 1994 ju w III Rzeczpospolitej wydano znaczek upamitniajcy 200. rocznica Powstania Kociuszkowskiego, nie znalaz si na nim aden z licznych wizerunkw Naczelnika ,tylko postawione na sztorc kosy na tle chorgwi grenadierw krakowskich. Po raz pierwszy, wydajc znaczek zwizany z rocznic powstania 1794, nie signito po przedstawienie bitwy lub posta ktrego z bohaterw powstania.

Od 1993 roku zaczto wydawa znaczki upamitniajce 200 lecie powstania Mazurka Dbrowskiego. Bya to nietypowa seria, skadajca si z szeciu znaczkw wydanych w latach 1993-97. Pi z nich byo zblionych form graficzn (genera Jan Henryk Dbrowski wrd legionistw, szara polskiego puku w wwozie Samosierry, husaria powracajca z wyprawy duskiej, Tadeusz Kociuszko prowadzcy atak na stanowiska artylerii rosyjskiej), ostatni to portret Jzefa Wybickiego i reprodukcja rkopisu Mazurka. Wszystkie zwizane z treci hymnu, albo jego twrc. Skd posta naszego bohatera? Tadeusz Kociuszko i Racawice pojawiaj si w jednej ze zwrotek (szstej wedug rkopisu Wybickiego) hymnu. Warto j przytoczy, bo obecnie nie jest piewana , a wyjania dlaczego Naczelnik powstania pojawia si na znaczku z serii powiconej rocznicy Mazurka:

Na to wszystkich jedne gosy:
Dosy tej niewoli
mamy Racawickie Kosy,
Kociuszk Bg pozwoli.

Swoj drog znaczek ten wydano te w 1994 roku, wic pasowa i do rocznicy bitwy i Insurekcji.

Ostatnie dwa znaczki z wizerunkiem Naczelnika wyemitowano ju w XXI wieku. Pierwszy z nich wydano w roku 2006 z okazji wiatowej wystawy filatelistycznej w Waszyngtonie. Jest to znaczek z modnym wtedy liternictwem jak z drukarki igowej, fragmentem mapy USA i maymi portretami Jerzego Waszyngtona i Tadeusza Kociuszki, jest te flaga amerykaska i koperta listowa, a to pierwszego i ostatniego z wymienionych powyej elementw ukada si w kolory flagi polskiej, szczeglnie widoczny ,kiedy oglda si miniaturk. Jest wic wszystko, co na takim znaczku ( w mniemaniu projektanta) by powinno, ale bez powikszenia ,nie kady rozpozna ukazane osoby.

Ostatni znaczek pochodzi z 2017 roku i oczywicie upamitnia Rok Tadeusza Kociuszki.

Niestety, jest to jeden znaczek, a nie caa seria, ale przynajmniej ,moim zdaniem, jest najadniejszy z wydanych dotychczas - ciekawy, nieczsto reprodukowany wizerunek, adna szata graficzna i kolorystyka. Oczywicie trudno porwnywa znaczki z lat 30. do dzisiejszych pod wzgldem jakoci druku, kolorystyki. Wspczesna technika pozwala na realizacje najbardziej miaych wizji grafikw, ale najwaniejszy jest projekt , bez ktrego pikne znaczki nie powstan. Szkoda, e twrcy dzisiejszej polityki historycznej zapomnieli o bohaterach z dawniejszych epok (jeden znaczek z okazji roku kociuszkowskiego tego nie zmieni). Czyby wspczenie posta Naczelnika bya politycznie podejrzana.

Na koniec jeszcze dwa znaczki z podobizn Tadeusza Kociuszki wydane poza oficjalnymi emisjami Poczty Polskiej. Pierwszy chronologicznie najwczeniejszy, bo pochodzcy z pocztku lat dwudziestych, tyle e wyemitowany przez poczt Litwy rodkowej tworu quasi- pastwowego, ze wzgldw polityczno propagandowych istniejcego na wileszczynie od 1920 roku i w 1923 wczonego do Polski.


Na znaczku Tadeusz Kociuszko i Adam Mickiewicz

Drugi znaczek to emisja poczty obozowej z oflagu IIC Woldenberg, jeden z wielu tam wyemitowanych zaprojektowany i wykonanych przez polskich oficerw tam przetrzymywanych.

Tak dochodzimy do koca naszej historii, ktra z pewnoci bdzie miaa dalszy cig, wizerunek Tadeusza Kociuszki bdzie si pojawia na kolejnych wydawnictwach filatelistycznych i nie tylko na nich.

Proba do czytelnikw- jeli natraficie na znaczki, nieuwzgldnione w tym artykule, na ktrych znajduje si Tadeusz Kociuszko lub wydarzenia z jego osob zwizane - prosz o informacje - krzysztofprorok@wp.pl

rda ilustracji:

kolekcja podarowana I LO przez Ann Puchalsk, Wand Drozdowsk-Usowicz, Mirosaw Drozdowsk Makaruk

zbiory wasne

www.filatelistyka.poczta-polska.pl

https://www.kzp.pl

http://stampingamericanmemory.org

Specjalne podzikowania skadam na rce Pa: Anny Puchalskiej , Wand Drozdowskiej-Usowicz, Mirosawy Drozdowskej Makaruk

Elbieta i Krzysztof Prorok 


SZKOŁA W OBIEKTYWIE

 • Zobacz zdjęcia

 • Budowa hali sportowej

 • Zobacz zdjęcia

 • ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Otrzęsiny klas pierwszych.
 • Próbna ewakuacja szkoły.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Otwarcie i poświęcenie hali sportowej.

 • ROK SZKOLNY 2018/2019

 • Dni otwarte Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Ochrona ptaków na terenie Puszczy Białowieskiej
 • II Edycja Konkursu Poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.
 • Powiatowe obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.
 • 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English Ace.
 • Dzień Książki i Praw Autorskich.
 • Płazy Puszczy Białowieskiej – jak je chronić?
 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska.
 • Olimpiada Języka Francuskiego.
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
 • Ogólnopolski Turnirj Wiedzy Pożarniczej.
 • Pierwszy Dzień Wiosny - 21 marca 2019.
 • Dzień otwarty w naszym Liceum - 7 marca 2019.
 • Ogólnopolski Konkur Ekologiczny EKO PLANETA.
 • Spotkanie opłatkowe, przegląd kolęd i pastorałek, konkurs stroików świątecznych.
 • Zbiórka do Domu Samotnej Matki w Supraślu.
 • Ogólnopolska zbiórka żywności "Tak, pomagam".
 • "Nauczyciel na medal" - druga edycja konkursu.
 • XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.
 • Olimpiada Archimedes.Plus, Matematyka.Plus.
 • 100 zadań na 100-lecie Liceum.
 • Harcerze w przedszkolu.
 • Jesienny Złaz Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.
 • Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych i Dzień Odblasków.
 • Powiatowe obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Szkolny turniej w tenisie stołowym.
 • #RekordDlaNiepodległej
 • Polonez taniec wykonany przez całą społeczność liceum korytarzami szkoły.
 • Szkolne obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Broszurka opracowana na obchody 100 lecia Liceum.
 • Ślubowanie klas pierwszych.
 • Prezentacja książki Pana Zbigniewa Romaniuka "Ku Niepodległej Powiat Bielski w latach 1914 - 1939"
 • Dzień otwarty w 100 lecie naszego Liceum
 • Akcja "Flaga"
 • Bieg dla Niepodległej
 • XI edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Historii Naszego Liceum
 • Obchody 100-lecia Liceum oraz Powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 • Szkolenie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy.
 • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 • Wykład "Zagrożenia z Internetu".
 • Grzybobranie.
 • Otrzęsiny klas pierwszych.
 • Narodowe Czytanie.
 • Salon Maturzystów 2018.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

 • ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Obchody 98 rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz Święta Wojska Polskiego.
 • 75 rocznica mordu dokonanego w lesie pilickim przez niemieckiego okupanta
 • XI zjazd Wychowawców i Wychowanków.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
 • Spotkanie z Panem Piotrem Łobodzińskim.
 • Rajd pieszy w 100-lecie szkoły.
 • Konkurs "Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży".
 • Spotkanie Pani Urszuli Siecińskiej z młodzieżą Liceum.
 • Wizerunek Tadeusza Kościuszki na polskich znaczkach pocztowych 1918 - 2018.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.
 • 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Spotkanie autorskie z Panią Martą Panas-Goworską i Panem Andrzejem Goworskim.
 • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 • Wycieczka do Londynu.
 • Mistrzostwa Liceum w szachach.
 • Dzień Otwarty w naszym Liceum.
 • Walentynkowa Poczta Kwiatowa I LO.
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
 • Ferie z IPN.
 • Studniówka 2018.
 • Opłatek szkolny, konkurs kolęd i pastorałek, jasełka.
 • Licealiada Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców.
 • Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu Chłopców w Rudce 15.XII.2017.
 • Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Dziewcząt 08.XII.2017.
 • Sztuka bez granic
 • Noc filmowa
 • Zawody szachowe.
 • Złaz Jesienny Podlaskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim.
 • Wizerunek Tadeusza Kościuszki.
 • Gimnazjaliści w naszej szkole.
 • Maurycy Naliwajko z klasy IIC stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
 • Wycieczka do Warszawy w dniu 17.11.2017r.
 • I Liga Licealiady Województwa Podlaskiego w siatkówce.
 • Powiatowe obchody 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Szkolne obchody 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości .
 • Konkurs Pieśni Patriotycznej.
 • X edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Historii Naszej Szkoły.
 • Półfinały Wojewódzkie w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców w Dobrzyniewie Dużym
 • Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.
 • Świeć przykładem.
 • Szkolny konkurs języka angielskiego ‘Who is the Master of English?’i wiedzy o Wielkiej Brytanii.
 • Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
 • Ogólnopolski finał konkursu E(x)plory.
 • "Pogadajmy z historią".
 • XII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Święty Jan Paweł II w oczach Dziecka".
 • Dzień Nauczyciela.
 • Nasz Patron Tadeusz Kościuszko.
 • Poczet Sztandarowy naszego Liceum podczas Mszy za Ojczyzneę
 • Ślubowanie klas pierwszych.
 • Legalna Kultura - warsztaty dla klas III.
 • Próbna ewakuacja szkoły.
 • Budowa hali sportowej przy naszym Liceum.
 • XIV Mistrzostwa Szkoły w Grzybobraniu.
 • Otrzęsiny klas pierwszych.
 • Diecezjalny Dzień Młodzieży w Serpelicach.
 • Poczet Sztandarowy naszego Liceum podczas Mszy za Ojczyzneę
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 • ROK SZKOLNY 2016/2017

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
 • Wzyta Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w naszym Liceum.
 • Wycieczka w góry klas: IC i ID - czerwiec 2017.
 • Projekt edukacyjno - przyrodniczy: "Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej" - etap czwarty.
 • Projekt edukacyjno - przyrodniczy: "Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej" - etap trzeci.
 • Wyprawa rowerowa klasy IC.
 • Konkurs Krasomówczy "Orator".
 • Dzień Dziecka 2017.
 • Wyprawa rowerowa klasy 2C.
 • Wizyta w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 26.05.2017 r.
 • XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH ACE.
 • Projekt edukacyjno - przyrodniczy: "Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej" - etap drugi.
 • Drugi etap Konkursu Naukowego E(x)plory.
 • XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.
 • 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Projekt edukacyjno - przyrodniczy: "Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej"
 • Olimpiada Teologii Katolickiej - etap ogólnopolski.
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 • Dzień Otwarty w I LO!!!.
 • Olimpiada Teologii Katolickiej - etap diecezjalny.
 • XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.
 • Mecze ligowe w koszykówce chłopców w Zambrowie 12.12.2016.
 • Wycieczka klasy IB i ID do Muzeum Podlaskiego i strefy wysokich lotów.
 • Mikołajki 2016.
 • Mistrzostwa Powiatu w Futsalu Chłopców 02.XII.2016.
 • Zawody szachowe dziewcząt i chłopców.
 • Wycieczka klasy IC do muzeum w Białymstoku.
 • Wycieczka klasy IC do strefy wysokich lotów.
 • Rozgrywki II Ligi w siatkówce dziewcząt 04.XI.2016.
 • Rozgrywki II ligi koszykówki chłopców 3.11.2016.
 • Apel z okazji Święta Niepodległości.
 • Szkolny turniej w koszykówce 30.XI.2016r.
 • Apel z okazji Święta Niepodległości.
 • Mecze ligowe w koszykówce chłopców w Puńsku 17.11.2016.
 • Konkursu Wiedzy o I naszym Liceum.
 • Konkurs Pieśni Patriotycznej.
 • Sprzątanie grobów przez klasę IC w lesie pilickim 27 października 2016 r.
 • Powiatowe Biegi Przełajowe 20.X.2016.
 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Ślubowanie klas pierwszych.
 • Mistrzostwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt.
 • Otrzęsiny klas pierwszych.
 • Sprzątanie Świata 2016.
 • Podsumowanie roku sportowego 2015/2016.
 • Rozgrywki szkół ponadgimnazjalnych w piłkę nożną o Puchar Starosty Bielskiego.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

 • ROK SZKOLNY 2015/2016

 • "Jak nie czytam, jak czytam"
 • Dni Bielska 2016.
 • Konkurs - "Tadeusz Kościuszko i jego epoka"
 • Uroczyste zakńczenie roku szkolnego klas maturalnych.
 • 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Inicjatywa społeczna.
 • Konkurs El-Robo-Mech.
 • XI Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności - Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni.
 • Konkurs wiedzy "Z książką przez wieki" - II edycja
 • Mistrzostwa Szkoły w KETTLEBELL.
 • ARS - czyli jak dbać o miłość?
 • Targi edukacyjne - 06 kwietnia 2016 r.
 • Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę.
 • Dzień otwarty w naszym Liceum.
 • Licealiada Województwa Podlaskiego w Pływaniu.
 • Mistrzostwa Powiatowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
 • "Świat skamieniołości"
 • VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Fraszka"
 • Ostatki - dyskoteka.
 • Kantyczka 2016 - Magdalena Tworkowska zwyciężczynią!!!
 • Studniówka 2016
 • Przygotowania do studniówki - próby poloneza
 • Spotkanie Noworoczne
 • Wycieczka klasy IID i IC do kina i na trampoliny.
 • Rozgrywki II Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego - siatkówka dziewcząt - Sokółka 13 grudnia 2015r.
 • Mikołajki.
 • Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Dziewcząt.
 • Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Chłopców.
 • Mistrzostwa szkoły w wyciskaniu sztangi leżąc.
 • Dyskoteka andrzejkowa.
 • V Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej "Piosenka z kapelusza".
 • Premiera spektaklu „Black Comedy” Petera Shaffera
 • Wirtualny Salon "E-Campus do Francji": 16 XI – 27 XI 2015
 • Informacje matematyczne
 • Miejskie obchody Święta Niepodległości
 • Apel z okazji Święta Niepodległości
 • Zawody szachowe dziewcząt i chłopców.
 • Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt.
 • Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym chłoców.
 • Dzień Nauczyciela 2015
 • Mistrzostwa lekkoatletyczne.
 • Paintball klasa 3C
 • Sprzątanie Świata 2015 pod hasłem "Wyprawa- poprawa"
 • Otrzęsiny klas pierwszych - 17 września 2015
 • Dzień Młodzieży w Serpelicach
 • "Narodowe Czytanie" w naszym mieście.
 • Spotkanie z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 • ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Informacja o stypendium Fundacji Efekt Motyla dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • XI Plebiscyt Sportowca Ziemi Bielskiej 2014 - rozstrzygnięty!!! Czytaj więcej...
 • Wycieczka klasy IB 2.VI.2015r.
 • Przegląd filmów francuskich maj - czerwiec 2015
 • I Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
 • I Bieg Patrolowy Śladami Rzemiosła Bielskiego
 • Przemówienie Starosty bielskiego na pożegnaniu klas maturalnych w roku szkolnym 2014/2015
 • Ranking na najlepszego sportowca szkoły w roku szkolnym 2014/2015
 • Rada Europy zaprasza młodzież do współpracy
  Nauczyciel wspierający zainteresowanych udziałem: mgr E. Konopka
 • Stypendium 12000 zł
 • Zawody szachowe dziewcząt i chłopców.
 • Mistrzostwa szkoły w siatkówce
 • Dni Otwarte w I LO
 • Dni Otwarte - stoisko francuskie
 • Spotkanie uczniów I LO im. T. Kościuszki z pułkownikiem rezerwy Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, panem Mirosławem Manturem
 • Spotkanie Starosty bielskiego z młodzieżą naszego Liceum
 • Spotkanie uczniów I LO im . T. Kościuszki z Panią Barbarą Niedźwiedzką, dyrektorem banku BGŻ w Bielsku Podlaskim
 • Szlachetna paczka
 • Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Dziewcząt
 • Dyskoteka Andrzejkowa
 • Konferencja Naukowa e- Przyrodnik
 • Apel z okazji Święta Niepodległości
 • Szkolny konkurs wiedzy o historii Naszego Liceum
 • Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
 • wycieczka klasy 2b (23.X.2014)"
 • Konkurs Recytatorski "Trójgłos Poetycki"
 • Dzień Papieski "Świętymi bądźcie"
 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
 • Dzień Nauczyciela 2014
 • Mistrzostwa w tenisie stołowym
 • Dyskoteka szkolna
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Kurowo 29.09.2014
 • Wycieczka rowerowa klasy IIC
 • VI edycja warsztatów projektu e-Przyrodnik
 • Grzybobranie 2014
 • Otrzęsiny klas pierwszych - 10 września 2014
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 • ROK SZKOLNY 2013/2014

 • Informacje matematyczne
 • "Próbna matura " z matematyki dla uczniów klas drugich
 • Podlaska mozaika. W poszukiwaniau wspólnoty pogranicza.
 • V edycja warsztatów e-Przyrodnik
 • Wycieczka w Tatry 9-12.06.2014 r. kl. IIA i IA
 • Wycieczka w Tatry 2-5.06.2014 r. kl. IIC i IC
 • Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce
 • Międzyszkolne rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt o Puchar Starosty Bielskiego 30.V.2014 r.
 • Szkolny Konkurs Matematyczny
 • Konkurs - "Tadeusz Kościuszko i jego epoka"
 • Rajd rowerowy klasy IC - 22 maja 2014 r.
 • Polska biega - 10 km. (23.05.2014 r.)
 • Projekt e-Przyrodnik - dołącz do badaczy tajemnic podlaskich lasów!
 • "Dobry zwyczaj – wypożyczaj" Kampania propagująca czytanie książek
 • Międzyklasowy szkolny turniej w futsalu
 • Kościuchy II w województwie w pływaniu!!!
 • VIII EDYCJA KONKURSU FRANCOPHONIE POETIQUE "Moja podróż do Walonii"
 • IV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRANCJI I KRAJACH FRANKOFOŃSKICH 2013/2014
 • Rozgrywki II ligi licealiady województwa podlaskiegow w koszykówce chłopców
 • Powiatowe zawody pływackie
 • Piłka siatkowa chłopców - rozgrywki powiatowe
 • Ogólnoszkolny przegląd kolęd i pastorałek.
 • Ranking na najlepszego sportowca roku 2013/2014
 • Dyskoteki szkolne
 • Ciastex zaprasza
 • SZLACZETNA PACZKA W "KOŚCIUCHACH"
 • Festyn mikołajkowy
 • Góra grosza 2013
 • Maraton pisania listów
 • Noc filmowa
 • Mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych w futsalu chłopców
 • Wspaniała zabawa na lodowisku
 • Rozgrywki III ligi Licealiady Województwa Podlaskiego w Siatkówce dziewcząt ZSHE Białystok
 • Finały Licealiady Województwa Podlaskiego w tenisie Stołowym
 • VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr"
 • „Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus”- Matematyka Plus
 • Apel z okazji Święta Niepodległości
 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych
 • Przebieg jesiennej sesji badań projektu "e-Przyrodnik"
 • Sprzątanie grobów w lesie pilickim
 • Rozgrywki III ligi Licealiady Województwa Podlaskiego w Siatkówce dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014
 • Studenci z Bułgarii i Chorwacji w naszym Liceum
 • Akademia z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską
 • Szkolne zawody szachowe dziewcząt i chłopców
 • Dzień Nauczyciela 2013
 • Wyjazd do Białowieży
 • Turniej piłkarski
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Serpelice 2013
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

 • ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik
 • Mistrzostwa Bielska Podlaskiego w lekkiej atletyce.
 • Akademia z okazji 3 Maja.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich 26.04.2013 r.
 • Zajęcia na Akademii Medycznej w Białymstoku 21.04.2013 r.
 • Turniej w piłce siatkowej dziewcząt o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim
 • Konkurs - MOZAIKA PODLASKA
 • Targi Edukacyjno - Zawodowe 21-22 marca 2013
 • Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego 7.03.2013 r.
 • Konkurs filmowy "Pokaż język"
 • Finał Licealiady Województwa Podlaskiego w Pływaniu 27.02.2013 r.
 • SKS - siatkówka
 • Prezentacje Uczelni Wyższych 26.02.2013 r.
 • Podłaźniczka Bożonarodzeniowa Podlasian
 • Czytam bo lubię
 • Futsal 21.02.2012 r.
 • Dyskoteka walentynkowo - ostatkowa 12.02.2012 r.
 • Tłusty czwartek
 • Zajęcia w Instytucie Biologii
 • Studniówka 2013
 • Ostatnie przygotowania do studniówki
 • 150 Rocznica Powstania Styczniowego
 • Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - etap wojewódzki.
 • Ogólnopolski Konkurs Eko-Planeta
 • Przegląd kolęd, opłatek szkolny 20.12.2012 r.
 • Stroik świąteczny
 • Zaprośmy Anioły do Szkoły
 • Zostań Świętym Mikołajem!!!
 • Komputerowy Biathlon dla szkół średnich - ogólnopolski konkurs informatyczny
 • Awans do III ligi Licealiady Województwa Podlaskiego w siatkówce dziewcząt 13.12.2012 r.
 • Finał województwa podlaskiego w tenisie stołowym 13.12.2012 r.
 • Wojewódzki konkurs "Babcia, Dziadek i Ja"
 • Prezentacja programu artystycznego z "Przeglądu artystycznego szkół 2012 r." przed własną publicznością 10.12.2012.
 • Maraton pisania listów 7-8 grudnia 2012 r.
 • Kiermasz ciast i ozdób świątecznych 6 grudnia 2012 r.
 • Powiatowe Prezentacje Artystyczne Szkół Ponadgimnazjalnych 28.11.2012.
 • Rozgrywki naszych dziewcząt w siatkówce. Brańsk 27.11.2012.
 • Dyskoteka 26.11.2012
 • Finał Licealiady Województwa Podlaskiego w szachach.
 • Matura próbna 20-23.11.2012.
 • Półfinał Licealiady Województwa Podlaskiego grupy południowej w tenisie stołowym 18.11.2012 r.
 • Próby POLONEZA
 • Cykl wykładów o chorobie cukrzycowej
 • Kiermasz ciast 14 listopada 2012 r.
 • Obchody Święta Niepodległości 11-12 listopada 2012 r.
 • Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym 09.XI.2012r.
 • VI Konkurs Pieśni Patriotycznej 07.XI.2012r.
 • Kiermasz ciast 30 października 2012 r.
 • Dyskoteka szkolna 23.X.2012 r.
 • Ślubowanie klas pierwszych 19.X.2012 r.
 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych 18.X.2012 r.
 • VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II w oczach dziecka".
 • Dzień Nauczyciela 2012 r.
 • Studenci z Gruzji, Węgier i Włoch w naszym Liceum 1-5.X.2012 r.)
 • Grzybobranie 21 września 2012 r.
 • Koncerty Filharmonii Warszawskiej.
 • Otrzęsiny klas pierwszych 17 września 2012 r.
 • Serpelice 14 września 2012 r.
 • Sprzątanie Świata 14 września 2012 r.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
  ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "eDukacja z Panem T.I.K.- iem - przewodnik multimedialny" - Jakub Rombel - I miejsce w Polsce!!!
 • Palma Wielkanocna Podlasian 23.IV.2012 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
 • Akcja charytatywna kwiecień 2012
 • Targi Edukacyjno - Zawodowe 29-30 marca 2012
 • Studenci: Salome Kuprava z Gruzji, Rico Oishi z Japonii i Sasha Risau
  z Brazylii w naszej Szkole
 • Amnesty International
 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Eko-Planeta" pt. "Fascynująca przyroda polskich lasów"
 • Apel z okazji 11 Listopada
 • XII Powiatowe Prezentacje Artystyczne Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Jego Ekscelencja ks. dr Antoni Dydycz w naszym Liceum
 • Sprzątanie Świata

 • ROK SZKOLNY 2007/2008

 • Świeto Niepodległości - apel
 • Dzień Nauczyciela 2007
 • Serpelice 2007

 • ROK SZKOLNY 2006/2007

 • Dzień Wiosny
 • Studniówka 2007
 • Świeto Niepodległości - apel
 • Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Supraśl
 • Warsztaty w Tykocinie
 • Otrzęsiny
 • Serpelice
 • Grzybobranie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

 • ROK SZKOLNY 2005/2006

 • KRAKÓW 2006
 • Studniówka
 • Ślubowanie
 • Otrzęsiny
 • Dzień Nauczyciela
 • Dzień Papieski
 • Wizyta Księdza Biskupa Antoniego Dydycza

 • WYCIECZKI

 • Wycieczka klasy IID i IC do kina i na trampoliny.
 • Dzień Młodzieży w Serpelicach 14.09.2015 r.
 • Paintball klasa 3C
 • Wycieczka klasy IB 2.VI.2015r.
 • Wycieczka klasy IIB
 • Wycieczka rowerowa klasy IIC
 • Grzybobranie
 • Wycieczka w Tatry 2-5.06.2014 r. kl. IIC i IC
 • Wycieczka w Tatry 9-12.06.2014 r. kl. IIA i IA
 • Rajd rowerowy klasy IC - 22 maja 2014 r.
 • Serpelice 2013
 • Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Instytut Biologii w Białymstoku
 • Białowieża
 • Supraśl
 • Serpelice
 • Grzybobranie
 • Słowacja
 • Pielgrzymka: Krakowskie Błonia, 27.05.2006