Historia szkoy

7 listopada 1918r. w Osmoli na plebani ks. Proboszcza Stanisawa Pietkiewicza odbyo si pierwsze zebranie komitetu szkolnego zoonego z 12 osb (m.in. dziekan i proboszcz braski ks. Feliks Zalewski, proboszcz ubiski ks. Wincenty Ryy, proboszcz bokowski ks. Jan Warpechowski, dr Hryniewicki, dziaacz ludowy z Oleksina Teofil Demian, Artur Gartkiewicz z Andryjanek i inni), ktrego zadaniem byo zaoenie gimnazjum w Bielsku Podlaskim. Na przewodniczc komitet wybra hrabin Wand Jeziersk z majtku Pobikry, na skarbnika ks. Feliksa Zalewskiego.

Pierwszym dyrektorem gimnazjum zosta ks. Bronisaw Zaleski, ktry mia wyszuka i skompletowa grono profesorskie. Ksidz Jan Warpechowski zaj si wyposaeniem gimnazjum w meble szkole. Wynajciem lokalu dla gimnazjum zaj si Artur Gartkiewicz. Gimnazjum ulokowano w murowanym pitrowym domu u zbiegu ulic Mickiewicza i ks. J. Poniatowskiego. Szkoa miaa rozpocz dziaalno w styczniu 1919r., dlatego te w grudniu 1918r. rozpatrzono podania kandydatw do gimnazjum. Egzaminy wstpne odbyy si 10 lutego 1919r. Gimnazjum byo zakadem spoecznym i otrzymao jako patrona bohatera narodowego - Tadeusza Kociuszk.

Dziki staraniom dyrektora gimnazjum ks. B. Zaleskiego w maju 1919r. powstaa bursa szkolna. Jesieni 1919r. praca w szkole toczya si ju normalnym trybem. W szkole istnia zastp harcerzy jak rwnie harcerstwo eskie. Gmach szkolny zosta odnowiony, sprowadzono pomoce naukowe.

Mimo wojny polsko-sowieckiej plany na rok szkolny 1919/1920 zostay zrealizowane. Wiosn 1920 Bielsk sta si miastem przyfrontowym. Druyna harcerska zostaa rozwizana, a starsi harcerze poszli na front jako ochotnicy. W kocu lipca do Bielska wkroczyli bolszewicy, jednak nie zdoali zdoby zaufania miejscowego spoeczestwa i po kilku tygodniach odeszli. Po podpisaniu zawieszenia broni nastay cikie czasy, jednak jesieni 1920 roku zajcia szkolne zostay wznowione. Na nowo prac podjo harcerstwo, podnis si poziom nauczania. Osignicia organizacyjne i dydaktyczne sprawiy, e zakad dotychczas spoeczny jesieni 1922r. zosta upastwowiony, a wadze miasta i spoeczestwo zobowizano do budowy gmachu szkoy.

Dyrektorem Pastwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. T. Kociuszki zosta mianowany mgr E. Sojecki. Okres jego dyrektorstwa jest bardzo znaczcy w historii szkoy. By on zarwno dobrym administratorem jak i bardzo dobrym pedagogiem. Dba on o naleyty dobr grona pedagogicznego, o rozwj ucznia, o wychowanie obywatelskie, o wszechstronny rozwj intelektualny modziey i lepsze poznanie kultury Narodowej. Traktujc turystyk jako jeden z elementw wychowania patriotycznego organizowa i prowadzi wycieczki krajoznawcze. Ze wzgldu na du liczb uczniw (okoo 300) jesieni 1922r. wynajto na cele szkolne drugi budynek.
Zaczto starania o wybudowanie wasnego gmachu szkoy. Uzyskano plac pod budow szkoy i pod boisko szkolne, wraz ze zrujnowanym budynkiem przy ul. Szpitalnej, (obecnie 11-go Listopada).

Dziki staraniom dyrektora E. Sojeckiego, przy udziale prof. B. Mieszalskiego zorganizowano gimnazjaln orkiestr dta, ktra graa na 26 instrumentach zakupionych z funduszu Komitetu Rodzicielskiego. Orkiestra publicznie wystpia 3 maja 1924r. Druga orkiestra - smyczkowa zaprezentowaa si publicznie w 1926r.

1 wrzenia 1925r. wadze owiatowe cofny gimnazjum szkolne prawa pastwowe, poniewa tzw. "koncesjonariusze", ktrzy wobec wadz pastwowych reprezentowali interesy szkoy, nie wywizali si z zobowizania wybudowania gmachu szkolnego.
Dyrektorem szkoy zostaje zaangaowany Hipolit Buat.

W czerwcu 1926r. modzie klasy smej przystpia do pierwszej w historii szkoy matury.
W pierwszej klasie maturalnej byo 20 uczniw, a egzamin maturalny zoyo 13 osb.

We wrzeniu 1926r. szko czciowo przeniesiono do zaadoptowanego budynku przy ul. 11- go Listopada. wiadczy o tym "Akt powicenia gmachu gimnazjum im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim". 17 lutego 1928r., mimo, e prace nad rozbudow gmachu nie zostay zakoczone, szkoa przeniosa si do pomieszcze przy ul. 11-go Listopada. Tutaj pozostaa do wrzenia 1939r roku.

Starania Komitetu Rodzicielskiego doprowadziy do ponownego upastwowienia gimnazjum z pocztkiem roku szkolnego 1928/29.
Z dniem 1 grudnia 1929r. dyrektorem szkoy mianowano mgr Jzefa Tajcherta, ktry na tym stanowisku pozosta do wrzenia 1937r.

Okres dyrektorstwa J. Tajcherta naley do najwietniejszych w historii szkoy. By on szczeglnie oddany modziey, troszczy si o ni jak rodzony ojciec. Wiosn 1930r. przystpi do porzdkowania boiska, jak rwnie poczyni kroki do podjcia budowy zachodniego skrzyda gmachu i sali gimnastycznej. Jednak naczeln ide dyrektora bya praca dydaktyczno - wychowawcza.

Wielkim powodzeniem wrd mieszkacw miasta cieszy si szkolny teatr amatorski. Szkoa zdobywaa uznanie, uczniowie zadowolenie, a miasto miao mie przeycia estetyczne.
Dyrektor J. Tajchert wprowadzi zwyczaj, e kada klasa w dniu swego patrona musiaa przedstawi program artystyczny w wietlicy szkolnej zarwno dla uczniw jak i publicznoci miejskiej.

adna miejska impreza artystyczna nie moga si oby bez szkolnych orkiestr - smyczkowej i dtej. Kade wito narodowe czy rocznice wielkich wydarze nie mogy si odby bez szkolnych programw artystycznych i przemwie profesorw.
W okresie jesiennym i zimowym w gimnazjum prowadzony by dobrze zorganizowany uniwersytet powszechny, ktry cieszy si du frekwencj mieszkacw Bielska.
Bujnie rozwijaa si te kultura fizyczna. Inicjatywa wszelkich imprez sportowych zawsze wychodzia z gimnazjum.
Komitet Rodzicielski organizowa niezapomniane wycieczki szkolne, jak te wspaniae bale modzieowe w szkole.
Na terenie szkoy wydawane byo pisemko "Orle loty". Artykuy ozdabiano rysunkami i fotografiami wykonanymi przez samych uczniw.
Celem wykorzystania zdolnoci technicznych modzie prowadzia modelarni samolotw.
W roku 1930 Kko Przyrodnicze na terenie posesji szkoy posadzio 100 drzewek morwowych, na ktrych byy hodowane larwy jedwabnikw. Wyprodukowane oprzdy spieniane byy w Milanwku, czym zasilana bya kasa koa.

Od pocztku istnienia szkoy modzie bya jednolicie umundurowana. Mundurek szkolny dodawa modziey gimnazjalnej powd do dumy oraz zobowizywa do godnego reprezentowania szkoy.

W roku szkolnym 1932/33 miaa miejsce jdrzejewiczowska reforma szkolna, wedug ktrej system szkolny opiera si na 6 - letniej szkole powszechnej (podstawowej), na ktrej bazowao szkolnictwo zawodowe i oglnoksztacce.
Szecioletnia szkoa oglnoksztacca bya dwustopniowa: 4- letnie gimnazjum i 2 - letnie liceum. Gimnazjum byo jednolite, natomiast dwuletnie liceum miao typy: klasyczny, humanistyczny, matematyczno - fizyczny i przyrodniczy.
W roku 1933/ 34 dawn klas III starego typu nazwano klas I nowego typu. W czerwcu 1937r. uczniowie klas IV otrzymali wiadectwa ukoczenia gimnazjum, tzw. " ma matur", a od 1 wrzenia prawie wszyscy "mali maturzyci" znaleli si w I klasie liceum.
W roku szkolnym 1937/38 funkcj dyrektora szkoy obj Julian Chmiel. Funkcj swoj peni do wrzenia 1939 roku.
W czerwcu 1939 roku odbya si pierwsza, a zarazem ostatnia matura typu licealnego w okresie midzywojennym.

W ostatnich dniach sierpnia nastpiy pierwsze bombardowania, a modzie zdolna do noszenia broni powoana do wojska.
17 wrzenia 1939r. wojska radzieckie przekroczyy granice Polski, a 23 wrzenia zajy Bielsk Podlaski.

Modzie spontanicznie podja sub Polsce - zbieraa i zabezpieczaa ekwipunek onierski, utworzya czno konspiracyjn, sie alarmow i wywiadowcz, zabezpieczya te bibliotek miejsk i gimnazjaln.
Dochodziy do Bielska wieci o bohaterskiej obronie Grodna z udziaem modziey gimnazjalnej.

W pierwszych dniach padziernika modzie pod kierunkiem prof. Jzefa Pohorskiego uporzdkowaa zdewastowany budynek gimnazjum. Dyrektorem by prof. Wacaw Batorski. Rozpoczy si zajcia szkolne, ktre nie trway jednak dugo.
W pocztku grudnia szko eksmitowano do budynku szkoy powszechnej, a dyrektorem zosta Biaorusin Stanisaw Kowalczuk. Ale to ju bya inna szkoa. Modzie, ktrej uczucia narodowe szargano stalinowskim programem nauczania, podja samodzieln nauk w grupach koleeskich przy pomocy nauczycieli. Byy to narodziny tajnego nauczania na ziemi bielskiej.
Praca i walka konspiracyjna nasiliy si po przejciu wadzy na tych terenach przez okupanta hitlerowskiego. Ogromny wkad w rozwj pastwa podziemnego i jego siy zbrojne wnieli wychowankowie naszego gimnazjum. Tajne nauczanie w zakresie szkolnictwa podstawowego i redniego pod oson i przy pomocy Armii Krajowej rozwijao si i objo cay powiat, a szczeglnie w Bielsku Podlaskim.
Dziki tajnemu nauczaniu modzie nie zmarnowaa czasu, ale ukoczya szko podstawow, uzyskaa tzw. ma matur i przygotowaa si do egzaminu dojrzaoci. W walce o byt i zachowanie tosamoci narodowej mijay lata okupacji hitlerowskiej.

30 lipca 1944r. wojska radzieckie wyzwoliy Bielsk i powiat bielski. W miecie zacza si organizowa modzie szkolna.

1 wrzenia rozpoczto nauk w poklasztornych zabudowaniach przy ul. wirki i Wigury, gdy gmach szkoy wycofujcy si hitlerowcy wysadzili w powietrze. Mimo rnorodnych trudnoci ycie szkoy biego w miar normalnym trybem. We wrzeniu zaczy dziaa druyny harcerskie - mska i eska. Wydawano gazetk cienn pt. "Stranica", odyy tradycje artystyczne szkoy, organizowano okolicznociowe akademie.
W czerwcu 1945r. miaa miejsce pierwsza w powojennej historii szkoy matura, do ktrej przystpio 38 abiturientw.

Jesieni 1945r. dyrektorem szkoy zosta mianowany dr Aleksander Sikorki. Wczesn wiosn 1946r. przy wydatnej pomocy uczniw zaczto odbudow szkoy. Modzie powicia swoje wakacje i przez cale lato pracowaa przy budowie. 16 stycznia 1947r. nastpi wielki dzie. Szkoa przeniosa si do wasnego budynku, gdzie nauka trwaa na dwie zmiany. Rok szkolny 1948/49 to rok nowej organizacji szkolnictwa oglnoksztaccego. By to rok reform zmierzajcych do wychowania modziey w nowym laickim, a nastpnie socjalistycznym duchu.

Szko pozbawiono patrona i nazwano - "Pastwowa Szkoa rednia Stopnia Licealnego"
1 lutego 1949r. rozwizano druyny harcerskie.

W 1950r. decyzj Kuratorium w Biaymstoku przywrcono szkole nazw: Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim.
Liczba uczniw wzrosa do 450 osb, dlatego te wprowadzono trzeci cig klas. Mury szkoy opuszczao co roku ponad 100 absolwentw.

We wrzeniu 1957r. dyrektorem zostaje mgr Mieczysaw Bajbor. W zwizku na ze warunki lokalowe modzie uczy si na trzy zmiany, dlatego rozpoczyna si rozbudowa zachodniego skrzyda. Uczniowie wraz z rodzicami czynnie wspomagaj rozbudow gmachu szkoy. Mimo wielu niedogodnoci kadego tygodnia na grnym korytarzu odbyway si apele szkolne, wystawiano sztuki reyserowane przez W. Bobrowskiego. Do uroczystoci szkolnych poza rozpoczciem i zakoczeniem roku szkolnego naleaa studniwka.

W roku szkolnym 1969/70 do tradycji szkoy wesza uroczysto lubowania klas pierwszych. Najmodsi licealici zoyli przysig przed gronem pedagogicznym, starszymi kolegami i rodzicami o treci: "My uczniowie klas pierwszych I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim skadamy ojczynie - Polsce Ludowej nasze uroczyste lubowanie. lubujemy Ci Polsko zespala wszystkie nasze siy w pracy i w nauce dla dobra socjalistycznej ojczyzny".

Od wrzenia 1972r. kierowanie szko obejmuje mgr Bazyli Niedwiecki.

W roku szkolnym 1972/73 przystpiono do generalnego remontu budynku. Rozebrano piece i zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono instalacj elektryczn wyremontowano klatki schodowe, naprawiono podogi i dach budynku jak rwnie urzdzenia sanitarne. Wybudowano dwie nowe pracownie: biologiczn i chemiczn. Obok pracowni chemicznej zostaa wmurowana tablica informujca o budowie tych pracowni przez uczniw, rodzicw i nauczycieli. Do uytku oddano rwnie nadbudowane nad cznikiem pitro z przeznaczeniem na dwie pracownie fizyczne wraz ze wsplnym zapleczem. Polepszyo to warunki do nauczania fizyki i biologii oraz pozwolio zorganizowa nowe pracownie (j. rosyjskiego, j. niemieckiego i czytelni).
Wraz z rozbudow i remontem kapitalnym gmachu szkoy wsplnym wysikiem nauczycieli rodzicw i przy duym zaangaowaniu uczcej si modziey dokonano modernizacji wielu pracowni przedmiotowych. Zakupiono pierwsze rzutniki pisma, nowe magnetofony wraz z tamotekami do nauczania jzykw. Systematycznie uzupeniano pomoce naukowe, kupowano sowniki, encyklopedie i atlasy.
Zamwiono pracowni j. polskiego i matematyki - po zamontowaniu bd to najbardziej nowoczesne i w peni zautomatyzowane pracownie przedmiotowe w naszym wojewdztwie.
Od 01. IX. 1973 obok istniejcego profilu matematyczno-fizycznego, wprowadzono profil biologiczno-chemiczny. Rok szkolny podzielono na dwa okresy (semestry).

Rada Pedagogiczna ustalia, e wystrj wntrza szkoy bdzie nastpujcy:

 • korytarz dolny - odzwierciedla histori szkoy oraz jest kcikiem pamici narodowej,
 • korytarz grny - ma by miejscem organizowania apeli i ma odzwierciedla ycie szkoy (zdobyte przez uczniw puchary i dyplomy, gazetki ZMS i ZHP oraz ma znajdowa si sztandar szkoy),
 • korytarze boczne-tematycznie zwizane z poszczeglnymi pracowniami przedmiotowymi.
 • Dyrektor i nauczyciele dbali o rozwijanie zainteresowa i zdolnoci modziey, poprzez popularyzacj literatury popularno-naukowej, zwikszanie udziau uczniw w konkursach i olimpiadach, zwikszanie samorzdnoci uczniw, zacienianie wsppracy z rodzicami i rodowiskiem spoecznym.
  Przedueniem procesu lekcyjnego byy zajcia pozalekcyjne, dlatego wprowadzono zasad, ze kady ucze jest czonkiem jednego koa. W szkole dziaay midzy innymi koa: polonistyczne, recytatorskie, matematyczne, fizyczne, historyczne, biologiczne, chemii, j. francuskiego, j. rosyjskiego, sportowe, LOK, PTTK, PCK, oraz ZMP, ZHS i chr szkolny.
  Zorganizowano akcj "Szklanka gorcego mleka", organizowano zbirki makulatury oraz coroczne wyjazdy na wykopki. Uczniowie bardzo czsto (z powodzeniem zreszt) brali udzia w rnych olimpiadach, turniejach i mistrzostwach szk rednich.
  Kady absolwent przed opuszczeniem szkoy mia obowizek przekaza szkole jedn starannie wykonan przez siebie pomoc naukow z przedmiotu, z ktrego skada egzamin dojrzaoci.
  Dyrektor dba, aby grono nauczycielskie charakteryzowao si wysokimi kwalifikacjami naukowo-pedagogicznymi jak rwnie wysokim stopniem zdyscyplinowania.

  Poprawa bazy materialnej, unowoczenienie procesu lekcyjnego i rozwj zaj pozalekcyjnych miay wpyw na popraw wynikw w nauce.

  1. IX. 1974 roku, dyrektorem szkoy zostaje mianowany Bolesaw Skodowski.
  W szkole w dalszym cigu dobyway si remonty(unowoczeniano pracownie, kupowano nowe pomoce naukowe, sprzt sportowo-turystyczny. Wykonano prace zwizane z upikszeniem obejcia szkoy jak: ogrodzenie posesji, zasadzenie ywopotu, wykonanie kwietnikw, pooenie asfaltu na placu rekreacyjnym czy wykonanie alejek i chodnikw. Zostaa rwnie uruchomiona fontanna.

  Rada pedagogiczna ustalia, e w klasach pierwszych przez pierwsze trzy tygodnie nie naley wystawia ocen niedostatecznych, aby umoliwi pierwszoklasistom moliwie szybk adaptacj do nowych warunkw szkolnych. Rwnomiernie z rozwojem bazy dydaktycznej, Rada Pedagogiczna liceum przejawiaa du trosk o podniesienie wasnych kwalifikacji poprzez:

 • podyplomowe studia przedmiotowo metodyczne,
 • uczestnictwo w midzynarodowych zespoach samoksztaceniowych, uczestnictwo w samoksztaceniowych Radach Pedagogicznych i wiele innych form nauki.
 • Uczca si modzie bya zdolna, inteligentna i zdyscyplinowana. 70% uczniw uczestniczyo w zajciach pozalekcyjnych. Dziaao 13 k przedmiotowych i 7 k zainteresowa. Uczniowie zrzeszeni w kole LOK organizowali zawody o najlepszego strzelca klasy i szkoy (na wybudowanej na strychu strzelnicy), brali udzia w sportach obronnych, zorganizowali wystaw modelarsk, wystaw z zakresu pierwszej pomocy sanitarnej czy ochrony przeciwpoarowej. Du popularnoci cieszy si szkolny zesp wokalny "Przygoda".
  Prnie dziaaa druyna ZHP. Harcerze przygotowali szereg imprez o wysokich walorach wychowawczych jak np. widowisko plenerowe "Pami historii yje w nas" czy imprez "Harcerze ludziom pracy". W szkole dziaa OHP. W ramach OHP modzie pracowaa przy remoncie szkoy, a w okresie wakacji wyjedaa rwnie do zakadw pracy.
  W pracowni historii urzdzono "Izb pamici narodowej", ktr otwarto 7.X.1978. Bya to jedna z najlepiej urzdzonych izb pamici w wojewdztwie. Modzie obja opiek nad grobami ofiar faszyzmu w Pilikach.
  Nauczyciele ksztatowali u modziey nawyki porzdku, adu, estetyki i kultury osobistej oraz przyzwyczajali modzie do wspgospodarza szkoy.
  Opiek objto modzie dojedajc, mieszkajc na stancjach, majc trudne warunki materialne jak rwnie majc trudnoci w nauce.

  W kwietniu 1981 roku dyrektorem zostaje mgr Barbara Rudko.
  Cay rok 1981 oraz rok szkolny 1981/82 to okresy nietypowe i trudne dla caego narodu. 13 grudnia 1981 roku zostaje wprowadzony stan wojenny. Penomocnikiem do spraw owiaty i wychowania zostaje genera dywizji Z. Huszcza. Apeluje on o ochron modego pokolenia od niepodanych wpyww, o zapewnienie im opieki i bezpieczestwa w okresie stanu wojennego.

  Postawa Rady Pedagogicznej w tym czasie zasuguje na szczeglne uznanie. Bez zakce realizowane s programy nauczania jak i zadania wychowawcze. Uwiadamiano uczniom o koniecznoci przestrzegania przepisw stanu wojennego, jak rwnie ksztatowano patriotyzm zawierajcy takie wartoci jak mio do kraju ojczystego, przywizanie do kultury narodu czy dum z jej bohaterskiej przeszoci. Na bieco przeprowadzano rozmowy na temat wydarze w okresie stanu wojennego i waciwie je interpretowano. Zorganizowane zostay zajcia opiekuczo- wychowawcze w soboty. Prnie dziaaj koa przedmiotowe jak i koa zainteresowa. Szkolna komenda OHP zorganizowaa w czasie wakacji trzy hufce.
  Samorzd szkolny organizowa samopomoc koleeska uczniom majcym trudnoci w nauce, uroczystoci z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Kobiet, wieczorki towarzyskie, zbiorowe wyjcia do kina, zbirki makulatury, czy akcja "Szklanka gorcego mleka"

  Wszystkie imprezy i uroczystoci szkolne odbyway si zgodnie z planem. Uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach przedmiotowych jak rwnie w sporcie. Od 1 wrzenia 1982 roku dyrektorem zostaje Jzef Boryszewski. W dalszym cigu naleao systematycznie wyjania uczniom aktualne problemy spoeczno - polityczne, a take omawia w atmosferze zaufania i partnerstwa inne zagadnienia nurtujce rodowisko uczniowskie.

  Koniecznoci byo wychowanie patriotyczne jako element niezbdnego uksztatowania osobowoci modziey, przypominajce o obowizku wychowania modziey w duchu umiowania Ojczyzny, humanitaryzmu i tolerancji, wolnoci sumienia, sprawiedliwoci spoecznej, szacunku do pracy i dla ludzi pracy.
  Rozwijano samorzdno i demokracj oraz podnoszono autorytet liceum. Wszystko to realizowano poprzez rne elementy pracy. Modzie zostaje zapoznana z prac zakadw produkcyjnych. Organizuje si spotkania z przedstawicielami wyszych uczelni szk pomaturalnych czy pracownikami wydziau zatrudnienia. Organizowane s wyjcia do kina, wyjazdy do teatru czy wycieczki turystyczno - krajoznawcze.
  Uczniowie bior udzia w pracach spoecznych w miecie, opiekuj si Miejscem Pamici Narodowej w Lesie Pilickim. Dobrze ukada si wsppraca z Komitetem Rodzicielskim, ktry interesuje si dziaalnoci szkoy. Starano si zainteresowa modzie sprawami miasta i regionu, ich histori, tradycjami, gospodark i kultur.
  W szkole dziaaj koa: ZHP, LOK, LOP, PCK, OHP, PTTK, TPPR. Dziaaj rwnie koa przedmiotowe i sportowe, spdzielnia uczniowska czy samorzd szkolny.
  Ksztatowano wiadom dyscyplin i waciwy stosunek uczniw do nauki pracy poprzez udzia modziey w pracach spoecznie - uytecznych jak i sprawach miasta. Niektre koa wyszy z dziaalnoci na zewntrz. Koo geograficzne wsplnie z PTTK zorganizowao konkurs szkolny "40 lat PRL" Tematyka konkursu obejmowaa zagadnienia z ycia gospodarczego, politycznego i kulturalnego kraju.
  Dziaalno rozpoczo koo Modych Przyjaci Sztuki. Koo to brao udzia w wykadach z historii sztuki w BDK, ogldao spektakle w BDK, ogldao filmowe adaptacje wybitnych dzie literatury polskiej, organizowao wyjazdy do teatru w Biaymstoku.
  Szkolna komenda OHP zorganizowaa hufce, ktre pomagay w Nadlenictwie Bielsk Podlaski i Rejonie Drg Publicznych. Zorganizowano hufiec wyjazdowy w Tarnobrzegu jak rwnie archeologiczny w Drohiczynie.

  Rok szkolny 1990/91 to szczeglny rok dla kraju, gdy po 50 latach znw obchodzi si rocznic bitwy warszawskiej, ktra zdecydowaa o tym, e w 1920 roku Europa nie zostaa opanowana przez wojska bolszewickie.
  Jest to rok dalece idcych zmian. Buduje si nowe pastwo demokratyczne, a po 30 latach wraca do szk religia. W pracy dydaktyczno - wychowawczej modziey wyrabiano poczucie obowizkowoci, wpajano chrzecijaskie wartoci etyczne, ksztatowano mio do Ojczyzny, ksztatowano poczucie uczciwoci, szlachetnoci, wytrwaoci, tolerancji i odpowiedzialnoci.

  Od 1 wrzenia 1991 roku dyrektorem zostaje mgr in. Andrzej Edmund Sidoryk.
  Szkoa w dalszym cigu realizuje z powodzeniem plany nauczania, czy dydaktyczno - wychowawcze. Uczniowie zdobywaj laury w olimpiadach przedmiotowych jak i w sporcie. Organizowane s wycieczki turystyczno - krajoznawcze, biwaki, spotkania z ciekawymi ludmi, wyjcia do kina czy wyjazdy do teatru. Modzie aktywnie uczestniczy w akcjach "Sprztanie wiata", czy "Wielka Orkiestra witeczne Pomocy". Co roku przed witami Boego Narodzenia zbierane s dary dla dzieci z Domu Dziecka w Biaowiey.

  Od 1 wrzenia 1991 roku jzyka angielskiego zaczyna uczy Diana Robinson z Korpusu Pokoju. W czerwcu 1992 roku uczniowie wraz z D. Robinson uczestniczyli w pierwszej w Polsce sesji ONZ. Obrady odbyway si w jzyku angielskim. W czasie sesji dyskutowano na tematy:

  1. Terroryzm midzynarodowy.
  2. Zanieczyszczenie rodowiska.
  3. Niszczenie broni jdrowej.

  Na uroczystoci zamknicia posiedzenia sesji ONZ zostay rozdane wyrnienia. Uczniowie naszej szkoy otrzymali jedno z tych wyrnie za bardzo dobr prac w czasie trwania obrad sesji.

  W nastpnych latach nauczycielami Korpusu Pokoju uczcymi jzyka angielskiego byli Cathy Davies i Melisa Vilson. Przed witami Boego Narodzenia w 1995 roku Melisa Vilson z przygotowanymi podarunkami odwiedzia wraz z uczniami naszej szkoy chore dzieci w szpitalu.

  Tradycj w naszej szkole jest oglnoszkolny opatek organizowany przed witami Boego Narodzenia.

  Od 1996 roku wydawana jest gazetka szkolna- " Zez szkolnej krypty". Gazetk redaguj uczniowie wraz z Samorzdem Uczniowskim.

  Szko nasz odwiedzili dostojni gocie. Byli to midzy innymi:

 • 14 marca 1994 roku - biskup drohiczyski ks. Jan Chrapek,
 • 31 stycznia 1996 roku Ordynariusz Diecezji Drohiczyskiej ks. biskup Antoni Dydycz,
 • 23 lutego 1998 roku - Arcybiskup Biaostocko - Gdaski ks. biskup Sawa
 • 26 czerwca 1998 roku - Premier Rzdu RP Jerzy Buzek, oraz Marszaek Sejmu M. Payski,
 • 27 czerwca 1998 roku - biskup bielski Grzegorz.
 • Szkoa nasza spenia bardzo wan rol w miecie. 19 wrzenia 1999 roku przekazano szkole pod opiek nowy pomnik na plantach miejskich - "Pomnik Niepodlegoci Polski". Przy pomniku tym odbywaj si uroczystoci pastwowe. Jest to po Lesie Pilickim drugi najwaniejszy pomnik, ktrym opiekuje si nasza szkoa.

  W roku szkolnym 1998/99,, Gazeta Wyborcza’’ w Biaymstoku i Kuratorium Owiaty w Biaymstoku zorganizowali ranking szk rednich. Na 38 szk z caego wojewdztwa nasza szkoa zaja sidme miejsce, natomiast wrd szk bielskich miejsce pierwsze.

  Nasza szkoa zaja pite miejsce w Oglnopolskim Geograficznym Rankingu Olimpijskim, podsumowujcym osignicia w Olimpiadzie Geograficznej i Nutologicznej w latach 1974- 1999.

  Bardzo czsto uczniowie, nasi byli laureatami i finalitami eliminacji centralnych w olimpiadach przedmiotowych.
  Rwnie w sporcie uczniowie nasi zdobywaj laury, o czym wiadczy dua ilo zdobytych pucharw, ktre s w szkole.

  Szkoa nasza nadal si rozwija, suc modziey. W 1997 roku uczniowie otrzymali now pracowni komputerow z podczeniem do Internetu. Dla wygody uczniw zaoono sklepik jak rwnie zamontowano na korytarzu dwa automaty telefoniczne.
  W 1998 roku Samorzd Szkolny wraz z opiekunem Jolant Jancewicz za pienidze zarobione przez uczniw zaoy w szkole radiowze.

  Od 1 wrzenia 2002 roku obowizki dyrektora szkoy peni mgr Jolanta Jancewicz.
  W lutym 2003 roku odby si konkurs na dyrektora szkoy, ktry wygraa Jolanta Jancewicz i zostaje dyrektorem liceum.

  Od pierwszych dni swojego urzdowania zaczyna modernizowa baz dydaktyczn.
  Ju w grudniu 2002 roku odby si remont generalny pokoju nauczycielskiego cznie z wymian ponad 30-to letnich mebli.
  W czasie wakacji 2003 roku wymieniono instalacj elektryczn i wyremontowano wszystkie korytarze oraz sale lekcyjne ( j. angielskiego, j. niemieckiego, j. polskiego).
  Jedna z sal fizyki zostaa zaadoptowana na sal komputerow, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu, "Pracownia komputerowa w kadej szkole" przez Podlaskie Kuratorium Owiaty w Biaymstoku.

  Od wrzenia 2003 roku zaczo si wyposaanie sali komputerowej.
  W ramach tego projektu szkoa otrzymaa rwnie cztery komputery multimedialne, ktre zostay umieszczone w odremontowanej czytelni. Obecnie mamy ju dwie sale komputerowe.
  W wikszoci sal lekcyjnych zostay wymienione krzeseka oraz stoliki uczniowskie. W grudniu 2003 roku odby si remont generalny sali gimnastycznej, a w styczniu 2004 roku- sali historycznej.
  Absolwent naszego liceum Witold Hryniewicki mieszkajcy obecnie w USA przekaza darowizn celow w wysokoci 3000 dolarw, za ktr zakupiono projektor multimedialny i przenony komputer.

  Dziki pomocy sponsorw zosta zakupiony sprzt sportowy. W celu usprawnienia pracy sekretariatu zosta zakupiony i zainstalowany w sekretariacie komputer z drukark.

  W czerwcu 2003 roku w 85 rocznic istnienia naszego liceum odby si zjazd wychowankw i wychowawcw gimnazjum i liceum im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim.


  Szkoa nasza przez 85 lat swojego istnienia wyksztacia wielu wybitnych ludzi. Wrd absolwent w naszego liceum s:

 • bohaterowie walk pod Lenino i Monte Cassino,
 • czonkowie ruchu oporu,
 • rektorzy, profesorowie i asystenci wyszych uczelni, jak np.: J. Szczerba - byy rektor AM w Warszawie czy B. Biakozowicz - profesor PAN,
 • pisarze, lekarze, architekci, piloci, zawodowi wojskowi, wielu wychowankw polegych w walce z okupantem i obozach koncentracyjnych,
 • artyci, jak: W. Zakrzewski- artysta plastyk, byy rektor ASP w Warszawie,
 • a take ci, z ktrymi spotykamy si codziennie w naszym miecie, okolicy i wielu innych.
 • Od 1958 roku, co pi lat odbywaj si zjazdy koleeskie. Kady zjazd jest wydarzeniem nadzwyczajnym. Jest to co niezwykego spotka si z koleankami i kolegami, ktrych nie widziao si przez wiele lat.
  Pierwszy zjazd odby si w dniach 28 i 29 czerwca 1958 roku. W zjedzie uczestniczyo 201 osb.
  Na pamitk czterdziestolecia istnienia szkoy uczestnicy zjazdu ufundowali tablic pamitkow, ktra zostaa wmurowana w cian korytarza szkoy. Zjazd ten by pocztkiem nastpnych zjazdw, ktre odbywaj si, co pi lat zawsze w czerwcu po zakoczeniu roku szkolnego.


  Szkoa nasza za swoj dziaalno otrzymywaa rne wyrnienia. S to midzy innymi:

 • "Odznaka Opiekuna Miejsc Pamici Narodowej",
 • "Odznaka Tysiclecia",
 • "Medal za zasugi dla LOK",
 • "Zasuony Biaostocczynie",
 • "Medal za zasugi dla obronnoci kraju",
 • "Zota Odznaka OHP",
 • dyplomy uznania i podzikowania za prac.

 • W 1999 roku Ojciec wity Jan Pawe II udzieli caym sercem Apostolskiego Bogosawiestwa I Liceum Oglnoksztaccemu im. T. Kociuszki w Bielsku Podlaskim wzywajc obfitoci ask Boych.  Na podstawie "Wspomnieniem Pisane - Pamitnik Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim" opracowaa Teresa Niewiska