Egzamin maturalny

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 7 wrzenia 2004 r.

w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych

(Dz. U. z dnia 13 wrzenia 2004 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z pn. zm.)

50 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 |

91 - 96 | 97 - 102 |

50. 1. Egzamin maturalny, bdcy form oceny poziomu wyksztacenia oglnego, sprawdza wiadomoci i umiejtnoci, ustalone w standardach wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu maturalnego, okrelonych w odrbnych przepisach.
2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentw szk ponadgimnzjalnych: licew oglnoksztaccych, licew profilowanych, technikw, uzupeniajcych licew oglnoksztaccych i technikw uzupeniajcych, z uwzgldnieniem 140.

51. 1. Egzamin maturalny skada si z czci ustnej, ocenianej w szkole, oraz z czci pisemnej, ocenianej przez egzaminatorw wpisanych do ewidencji egzaminatorw, o ktrej mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy.
2. Egzamin maturalny obejmuje nastpujce przedmioty obowizkowe:
1) w czci ustnej:
a) jzyk polski,
b) jzyk obcy nowoytny,
c) jzyk mniejszoci narodowej - dla absolwentw szk lub oddziaw z nauczaniem jzyka danej mniejszoci narodowej; 2) w czci pisemnej:
a) jzyk polski,
b) jzyk obcy nowoytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spord nastpujcych przedmiotw:
- biologia,
- chemia,
- filozofia, z uwzgldnieniem 141,
- fizyka i astronomia,
- geografia,
- historia,
- historia muzyki,
- historia sztuki,
- jzyk aciski i kultura antyczna, z uwzgldnieniem 141,
- matematyka,
- wiedza o spoeczestwie,
- wiedza o tacu,
d) jzyk mniejszoci narodowej - dla absolwentw szk lub oddziaw z nauczaniem jzyka danej mniejszoci narodowej.
3.(25) Absolwent ma prawo przystpi do egzaminu maturalnego z jednego, dwch lub trzech przedmiotw dodatkowych:
1) w czci ustnej z:
a) jzyka obcego nowoytnego,
b) jzyka mniejszoci etnicznej,
c) jzyka regionalnego - jzyka kaszubskiego;
2) w czci pisemnej z przedmiotw wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. c, jeeli nie wybra ich jako przedmiotw obowizkowych, a take z:
a) informatyki,
b) jzyka greckiego i kultury antycznej,
c)(26) jzyka regionalnego - jzyka kaszubskiego,
d) jzyka aciskiego i kultury antycznej, z uwzgldnieniem 142,
e) jzyka obcego nowoytnego.
4. Wybr przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zaleny od typu szkoy, do ktrej uczszcza absolwent, ani od przedmiotw nauczanych w tej szkole.

52. 1. Egzamin maturalny z jzyka obcego nowoytnego mona zdawa z nastpujcych jzykw: angielskiego, francuskiego, hiszpaskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, sowackiego, szwedzkiego i woskiego. 2. Egzamin maturalny z jzyka obcego nowoytnego jako przedmiotu obowizkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, zarwno w czci ustnej, jak i czci pisemnej, jest zdawany z tego samego jzyka.
3. Egzamin maturalny z jzyka obcego nowoytnego jako przedmiotu obowizkowego i jako przedmiotu dodatkowego nie moe by zdawany z tego samego jzyka.
4.(27) Egzamin maturalny z jzyka mniejszoci etnicznej lub jzyka regionalnego - jzyka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego moe by zdawany w czci ustnej albo w czci pisemnej albo w obu tych czciach.

52a.(28) Absolwent niesyszcy jest zwolniony z czci ustnej egzaminu maturalnego z jzyka obcego nowoytnego.

53.(29) 1.(30) Egzamin maturalny z przedmiotw obowizkowych moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjtkiem przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 2 i 8. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w czci ustnej i czci pisemnej, zdajcy dokonuje w deklaracji, o ktrej mowa w 59 ust. 1.
2. Dla egzaminu maturalnego w czci ustnej z jzyka polskiego i jzyka mniejszoci narodowej nie okrela si poziomu egzaminu.
3.(31) Egzamin maturalny z przedmiotw dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z wyjtkiem przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 4.
4. Dla egzaminu maturalnego w czci ustnej z jzyka mniejszoci etnicznej i jzyka regionalnego - jzyka kaszubskiego nie okrela si poziomu egzaminu.
5-7.(32) (uchylone).
8. Absolwenci szk lub oddziaw dwujzycznych, ktrzy wybrali jako przedmiot obowizkowy jzyk obcy nowoytny, bdcy drugim jzykiem nauczania, zdaj go, zarwno w czci ustnej, jak i czci pisemnej egzaminu maturalnego, na jednym poziomie, okrelonym w standardach wymaga, o ktrych mowa w 50 ust. 1.

54. 1. Absolwenci szk lub oddziaw z jzykiem nauczania mniejszoci narodowej, w ktrych zajcia s prowadzone w tym jzyku, oraz szk lub oddziaw dwujzycznych, w ktrych jzyk mniejszoci narodowej jest drugim jzykiem nauczania, mog zdawa na egzaminie maturalnym przedmioty w jzyku polskim lub - z wyjtkiem jzyka polskiego oraz treci dotyczcych historii Polski i geografii Polski - w jzyku danej mniejszoci narodowej. Wyboru jzyka, w ktrym bdzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje w deklaracji, o ktrej mowa w 59 ust. 1.
2.(33) Absolwenci szk lub oddziaw z jzykiem nauczania mniejszoci narodowej zdajcy egzamin maturalny z przedmiotw, o ktrych mowa w 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, w jzyku danej mniejszoci narodowej, rozwizuj w tym jzyku zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdajcych egzamin maturalny w jzyku polskim.
3. Absolwenci szk lub oddziaw dwujzycznych zdajcy egzamin maturalny z przedmiotw, o ktrych mowa w 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w jzyku obcym, bdcym drugim jzykiem nauczania, rozwizuj w jzyku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdajcych egzamin maturalny w jzyku polskim, a w jzyku obcym, bdcym drugim jzykiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym jzyku.
4.(34) Absolwenci szk lub oddziaw dwujzycznych zdajcy egzamin maturalny z przedmiotw, o ktrych mowa w 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w jzyku obcym, bdcym drugim jzykiem nauczania, wybranych jako przedmioty dodatkowe, rozwizuj w jzyku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdajcych egzamin maturalny w jzyku polskim oraz mog rozwiza w jzyku obcym, bdcym drugim jzykiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym jzyku. Zamiar przystpienia do rozwizywania dodatkowych zada egzaminacyjnych absolwent zgasza w deklaracji, o ktrej mowa w 59 ust. 1.

55. 1. Absolwenci ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si maj prawo przystpi do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, speniajcej warunki, o ktrych mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeeniem ust. 2.
2. W przypadku absolwentw posiadajcych orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunkw i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta moe nastpi na podstawie tego orzeczenia.
3.(35) Opinia, o ktrej mowa w ust. 1, powinna by wydana przez poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradni specjalistyczn, nie pniej ni do koca wrzenia roku szkolnego, w ktrym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wczeniej ni na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
4. Opini, o ktrej mowa w ust. 1, przedkada si dyrektorowi szkoy, w terminie do dnia 15 padziernika roku szkolnego, w ktrym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
5. W przypadku absolwentw szk funkcjonujcych przy zakadach karnych lub aresztach ledczych opini, o ktrej mowa w ust. 1, moe wyda psycholog zatrudniony w zakadzie karnym lub areszcie ledczym.
6. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zawiadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mog przystpi do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze wzgldu na ich stan zdrowia.
7. Dla absolwentw, o ktrych mowa w ust. 1 i 6, nie przygotowuje si odrbnych zestaww zada egzaminacyjnych.
7a.(36) Absolwenci, o ktrych mowa w ust. 1, w przypadku gdy gboko zaburzenia grafii uniemoliwia odczytanie i dokonanie prawidowej oceny arkusza egzaminacyjnego, maj prawo do korzystania w czci pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.
7b.(37) Szczegowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, o ktrych mowa w 95 ust. 1, uwzgldniaj indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne absolwentw, o ktrych mowa w ust. 1.
8. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegow informacj o sposobie dostosowania warunkw i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentw, o ktrych mowa w ust. 1 i 6, i podaje do publicznej wiadomoci na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie pniej ni na 12 miesicy przed terminem egzaminu maturalnego.
9. Za dostosowanie warunkw i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentw, o ktrych mowa w ust. 1 i 6, odpowiada przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego, o ktrym mowa w 60 ust. 1.