Regulamin oceniania zachowania uczniów
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku Podlaskim

I. Postanowienia ogólne

Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, aktywności społecznej, stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych;
  2. promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 10, 11.
 2. Ocenę zachowania śródroczną i końcową ustala się według następującej skali ocen:

 3. - wzorowe - wz
  - bardzo dobre - bdb
  - dobre - db
  - poprawne - pop
  - nieodpowiednie - ndp
  - naganne - ng.
 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w szczególnych przypadkach) o których mowa w pkt. 4.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Na tydzień przed okresową lub roczną radą klasyfikacyjną wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy dokonuje oceny zachowania ucznia. Na jej końcowy kształt składają się:
  1. samoocena ucznia;
  2. ocena zespołu klasowego;
  3. ocena wychowawcy.
 7. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia brane są pod uwagę następujące elementy:
  1. stosunek do obowiązków szkolnych;
  2. kultura osobista;
  3. aktywność społeczna;
  4. uwagi i spostrzeżenia innych nauczycieli uczących w klasie zebrane przez wychowawcę przed przystąpieniem do oceniania zachowania ucznia;
  5. udokumentowane pozostałe uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu (listy pochwalne, wyroki sądowe, pisma władz porządkowych);
  6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 9. Ocenę śródokresową uczeń może poprawić w następnym okresie, dostosowując swoją postawę do wymienionych dalej kryteriów.
 10. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 12. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
 13. Wychowawca klasy na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego informuje ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 14. W przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
II. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
 2. Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim środowisku, prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
 3. Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; czynnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole;
 4. Jest pilny w nauce, maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości w tym zakresie, służy pomocą koleżeńską innym uczniom;
 5. Nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczających;
 6. Sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i innych przełożonych;
 7. Jest wzorem punktualności, systematycznie uczęszcza do szkoły, a nieobecności usprawiedliwia w terminie ustalonym w regulaminie szkoły, nie spóźnia się na zajęcia szkolne (dopuszczalne trzy spóźnienia w semestrze);
 8. Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności w miarę możliwości stworzonych przez szkołę;
 9. Szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i swoich kolegów;
 10. Dba o higienę swoją i otoczenia;
 11. Nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków, środków odurzających oraz innych szkodliwych dla zdrowia);
 12. Dba o czystość polskiego języka, nie używa wulgarnego języka;
 13. Dokonuje zmiany obuwia;
 14. Ma najwyżej trzy godziny nieusprawiedliwione;
 15. Nie ma żadnych uwag o negatywnym zachowaniu w dzienniku lekcyjnym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne zgodnie ze statutem;
 2. Wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i innych osób oraz prezentuje taką postawę w szkole i poza nią;
 3. Chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 4. Jest pilny i systematyczny w nauce, służy pomocą koleżeńską innym uczniom;
 5. Nie ma ocen niedostatecznych;
 6. Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia i wywiązuje się z zadań nałożonych na niego przez wychowawcę oraz innych nauczycieli;
 7. Systematycznie uczęszcza do szkoły, a nieobecności usprawiedliwia zgodnie z ustaleniami w regulaminie szkoły;
 8. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia we własnym zakresie oraz wykorzystuje możliwości stworzone przez szkołę;
 9. Szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i swoich kolegów;
 10. Dba o higienę swoją i otoczenia;
 11. Nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków, środków odurzających oraz innych szkodliwych dla zdrowia);
 12. Nie używa wulgarnego języka;
 13. Dokonuje zmiany obuwia;
 14. Ma najwyżej pięć godzin nieusprawiedliwionych;
 15. Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (dopuszczalne 3 spóźnienia w semestrze).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne zgodnie ze statutem;
 2. Wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i innych osób oraz prezentuje taką postawę w szkole i poza nią;
 3. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 4. Jest systematyczny w nauce i uzyskuje w niej wyniki odpowiednie do swoich możliwości;
 5. Stara się solidnie pełnić powierzone mu funkcje i wywiązywać się z zadań nałożonych na niego przez nauczycieli;
 6. Systematycznie uczęszcza do szkoły, a nieobecności usprawiedliwia zgodnie z ustaleniami w regulaminie szkoły;
 7. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia wykorzystując możliwości stworzone przez szkołę;
 8. Szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i swoich kolegów;
 9. Dba o higienę swoją i otoczenia;
 10. Nie ulega nałogom;
 11. Nie używa wulgarnego języka;
 12. Przestrzega zmiany obuwia;
 13. Ma najwyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych;
 14. Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (dopuszczalne 5 spóźnień w semestrze);
 15. Ma w dzienniku lekcyjnym nie więcej niż trzy uwagi.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. Ma poprawny stosunek do obowiązków ucznia;
 2. Cechują go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów;
 3. Osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości i warunków;
 4. Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami;
 5. Szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów;
 6. Przestrzega zasad zdrowia, higieny i etyki osobistej oraz najbliższego otoczenia;
 7. Stara się wywiązywać z wymogów regulaminowych dotyczących odpowiedniego ubioru i przestrzega zasady zmiany obuwia;
 8. Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów;
 9. Ma najwyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 10. Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (dopuszczalne 10 spóźnień w semestrze);
 11. Ma w dzienniku lekcyjnym nie więcej niż 5 uwag.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły;
 2. Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły kolegów;
 3. Nie wykazuje żadnego zaangażowania społecznego i chęci do współpracy z wychowawcą (nauczycielem);
 4. Nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości;
 5. Nie systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie usprawiedliwione nieobecności, często spóźnia się na zajęcia szkolne;
 6. Powoduje konflikty i kłótnie;
 7. Niszczy mienie szkolne i społeczne;
 8. Ulega nałogom i namawia do tego innych;
 9. Lekceważy zasady zmiany obuwia;
 10. Opuścił więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 11. Spóźnia się na zajęcia lekcyjne (powyżej 10 spóźnień w semestrze);
 12. Ma w dzienniku lekcyjnym nie więcej niż 5 uwag.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. Lekceważy obowiązki ucznia zawarte w statucie;
 2. Zachowuje się nagannie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób;
 3. Znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, szantażuje i straszy słabszych od siebie;
 4. Nie wykazuje żadnego zaangażowania społecznego;
 5. Osiąga bardzo słabe wyniki w nauce;
 6. Często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia oraz spóźnia się na lekcje;
 7. Powoduje konflikty i wdaje się w bójki;
 8. Działa w nieformalnych grupach, takich jak gangi młodzieżowe i sekty;
 9. Ulega nałogom i namawia do tego innych;
 10. Zupełnie lekceważy zasady zmiany obuwia;
 11. Opuścił więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych;
 12. Spóźnia się na zajęcia lekcyjne (powyżej 10 spóźnień w semestrze);
 13. Ma w dzienniku lekcyjnym więcej niż 5 uwag;
 14. Dewastuje mienie szkolne o społeczne;
 15. Nie wykazuje poprawy mimo zastosowania środków zaradczych.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 02.01.2007r.

Aneks do Regulaminu Oceniania z dnia 04.01.2008r.
Aneks do Regulaminu Oceniania z dnia 28.08.2009r.
Aneks do Regulaminu Oceniania z dnia 21.01.2009r.