Regulamin oceniania zachowania uczniw
w I Liceum Oglnoksztaccym im. Tadeusza Kociuszki
w Bielsku Podlaskim

I. Postanowienia oglne

Ocena zachowania wyraa opini szkoy o wypenianiu przez ucznia obowizkw szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegw, aktywnoci spoecznej, stopnia respektowania zasad wspycia spoecznego i norm etycznych.

 1. Ocena zachowania nie moe mie wpywu na:
  1. oceny z zaj edukacyjnych;
  2. promocji do klasy programowo wyszej lub ukoczenie szkoy z zastrzeeniem pkt. 10, 11.
 2. Ocen zachowania rdroczn i kocow ustala si wedug nastpujcej skali ocen:

 3. - wzorowe - wz
  - bardzo dobre - bdb
  - dobre - db
  - poprawne - pop
  - nieodpowiednie - ndp
  - naganne - ng.
 4. Ocen zachowania ustala wychowawca klasy po zasigniciu opinii innych nauczycieli i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w szczeglnych przypadkach) o ktrych mowa w pkt. 4.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktrego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naley uwzgldni wpyw stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Na tydzie przed okresow lub roczn rad klasyfikacyjn wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy dokonuje oceny zachowania ucznia. Na jej kocowy ksztat skadaj si:
  1. samoocena ucznia;
  2. ocena zespou klasowego;
  3. ocena wychowawcy.
 7. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia brane s pod uwag nastpujce elementy:
  1. stosunek do obowizkw szkolnych;
  2. kultura osobista;
  3. aktywno spoeczna;
  4. uwagi i spostrzeenia innych nauczycieli uczcych w klasie zebrane przez wychowawc przed przystpieniem do oceniania zachowania ucznia;
  5. udokumentowane pozostae uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu (listy pochwalne, wyroki sdowe, pisma wadz porzdkowych);
  6. dbao o bezpieczestwo i zdrowie wasne oraz innych osb.
 8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawc jest ostateczna.
 9. Ocen rdokresow ucze moe poprawi w nastpnym okresie, dostosowujc swoj postaw do wymienionych dalej kryteriw.
 10. Wychowawca klasy na pocztku roku szkolnego informuje uczniw i ich rodzicw (prawnych opiekunw) o zasadach oceniania zachowania.
 11. Rada Pedagogiczna moe podj uchwa o niepromowaniu do klasy programowo wyszej lub nieukoczeniu szkoy przez ucznia, ktremu po raz drugi z rzdu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.
 12. Ucze, ktremu po raz trzeci z rzdu ustalono nagann ocen klasyfikacyjn zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej, a ucze klasy programowo najwyszej nie koczy szkoy.
 13. Wychowawca klasy na trzy tygodnie przed kocem roku szkolnego informuje ucznia i jego rodzicw ( prawnych opiekunw) o przewidywanej nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 14. W przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zoy zastrzeenia do dyrektora szkoy w terminie do 7 dni po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych.
 15. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoy powouje komisj, ktra ustala ocen w drodze gosowania zwyk wikszoci gosw. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.
II. Szczegowe kryteria oceny zachowania ucznia

Ocen wzorow otrzymuje ucze, ktry:

 1. Wzorowo spenia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naladowania dla innych uczniw w szkole i rodowisku;
 2. Na tle klasy wyrnia si kultur osobist wobec wszystkich pracownikw szkoy, uczniw, a take w swoim rodowisku, prezentuje tak postaw na wszystkich zajciach organizowanych przez szko;
 3. Wykazuje du inicjatyw w pracy na rzecz klasy, szkoy i rodowiska; czynnie uczestniczy w pracach samorzdu uczniowskiego i innych organizacji dziaajcych w szkole;
 4. Jest pilny w nauce, maksymalnie wykorzystuje swoje moliwoci w tym zakresie, suy pomoc koleesk innym uczniom;
 5. Nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczajcych;
 6. Sumiennie wywizuje si z obowizkw powierzonych mu przez wychowawc klasy, nauczycieli i innych przeoonych;
 7. Jest wzorem punktualnoci, systematycznie uczszcza do szkoy, a nieobecnoci usprawiedliwia w terminie ustalonym w regulaminie szkoy, nie spnia si na zajcia szkolne (dopuszczalne trzy spnienia w semestrze);
 8. Dy do rozwijania wasnych zainteresowa i zdolnoci w miar moliwoci stworzonych przez szko;
 9. Szanuje mienie szkolne i spoeczne oraz mienie wasne i swoich kolegw;
 10. Dba o higien swoj i otoczenia;
 11. Nie ulega naogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, uywanie narkotykw, rodkw odurzajcych oraz innych szkodliwych dla zdrowia);
 12. Dba o czysto polskiego jzyka, nie uywa wulgarnego jzyka;
 13. Dokonuje zmiany obuwia;
 14. Ma najwyej trzy godziny nieusprawiedliwione;
 15. Nie ma adnych uwag o negatywnym zachowaniu w dzienniku lekcyjnym.

Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, ktry:

 1. Bardzo dobrze spenia wszystkie wymagania szkolne zgodnie ze statutem;
 2. Wyrnia si kultur osobist w stosunku do nauczycieli, pracownikw szkoy, uczniw i innych osb oraz prezentuje tak postaw w szkole i poza ni;
 3. Chtnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoy i rodowiska;
 4. Jest pilny i systematyczny w nauce, suy pomoc koleesk innym uczniom;
 5. Nie ma ocen niedostatecznych;
 6. Bardzo dobrze wypenia obowizki ucznia i wywizuje si z zada naoonych na niego przez wychowawc oraz innych nauczycieli;
 7. Systematycznie uczszcza do szkoy, a nieobecnoci usprawiedliwia zgodnie z ustaleniami w regulaminie szkoy;
 8. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia we wasnym zakresie oraz wykorzystuje moliwoci stworzone przez szko;
 9. Szanuje mienie szkolne i spoeczne oraz mienie wasne i swoich kolegw;
 10. Dba o higien swoj i otoczenia;
 11. Nie ulega naogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, uywanie narkotykw, rodkw odurzajcych oraz innych szkodliwych dla zdrowia);
 12. Nie uywa wulgarnego jzyka;
 13. Dokonuje zmiany obuwia;
 14. Ma najwyej pi godzin nieusprawiedliwionych;
 15. Nie spnia si na zajcia lekcyjne (dopuszczalne 3 spnienia w semestrze).

Ocen dobr otrzymuje ucze, ktry:

 1. Dobrze spenia wszystkie wymagania szkolne zgodnie ze statutem;
 2. Wyrnia si kultur osobist w stosunku do nauczycieli, pracownikw szkoy, uczniw i innych osb oraz prezentuje tak postaw w szkole i poza ni;
 3. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoy i rodowiska;
 4. Jest systematyczny w nauce i uzyskuje w niej wyniki odpowiednie do swoich moliwoci;
 5. Stara si solidnie peni powierzone mu funkcje i wywizywa si z zada naoonych na niego przez nauczycieli;
 6. Systematycznie uczszcza do szkoy, a nieobecnoci usprawiedliwia zgodnie z ustaleniami w regulaminie szkoy;
 7. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia wykorzystujc moliwoci stworzone przez szko;
 8. Szanuje mienie szkolne i spoeczne oraz mienie wasne i swoich kolegw;
 9. Dba o higien swoj i otoczenia;
 10. Nie ulega naogom;
 11. Nie uywa wulgarnego jzyka;
 12. Przestrzega zmiany obuwia;
 13. Ma najwyej 10 godzin nieusprawiedliwionych;
 14. Nie spnia si na zajcia lekcyjne (dopuszczalne 5 spnie w semestrze);
 15. Ma w dzienniku lekcyjnym nie wicej ni trzy uwagi.

Ocen poprawn otrzymuje ucze, ktry:

 1. Ma poprawny stosunek do obowizkw ucznia;
 2. Cechuj go kultura osobista i kultura zachowania wobec osb dorosych i kolegw;
 3. Osiga wyniki w nauce na miar swoich moliwoci i warunkw;
 4. Wykazuje ch wsppracy z wychowawc i innymi nauczycielami;
 5. Szanuje mienie szkolne, spoeczne i kolegw;
 6. Przestrzega zasad zdrowia, higieny i etyki osobistej oraz najbliszego otoczenia;
 7. Stara si wywizywa z wymogw regulaminowych dotyczcych odpowiedniego ubioru i przestrzega zasady zmiany obuwia;
 8. Nie ulega naogom i nie namawia do nich kolegw;
 9. Ma najwyej 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 10. Nie spnia si na zajcia lekcyjne (dopuszczalne 10 spnie w semestrze);
 11. Ma w dzienniku lekcyjnym nie wicej ni 5 uwag.

Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, ktry:

 1. Nie wywizuje si z obowizkw ucznia zawartych w statucie szkoy;
 2. Ma lekcewacy stosunek do pracownikw szkoy kolegw;
 3. Nie wykazuje adnego zaangaowania spoecznego i chci do wsppracy z wychowawc (nauczycielem);
 4. Nie osiga wynikw w nauce na miar swoich moliwoci;
 5. Nie systematycznie uczszcza do szkoy, ma nie usprawiedliwione nieobecnoci, czsto spnia si na zajcia szkolne;
 6. Powoduje konflikty i ktnie;
 7. Niszczy mienie szkolne i spoeczne;
 8. Ulega naogom i namawia do tego innych;
 9. Lekceway zasady zmiany obuwia;
 10. Opuci wicej ni 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 11. Spnia si na zajcia lekcyjne (powyej 10 spnie w semestrze);
 12. Ma w dzienniku lekcyjnym nie wicej ni 5 uwag.

Ocen nagann otrzymuje ucze, ktry:

 1. Lekceway obowizki ucznia zawarte w statucie;
 2. Zachowuje si nagannie w stosunku do nauczycieli, pracownikw szkoy, kolegw i innych osb;
 3. Znca si fizycznie i psychicznie nad innymi, szantauje i straszy sabszych od siebie;
 4. Nie wykazuje adnego zaangaowania spoecznego;
 5. Osiga bardzo sabe wyniki w nauce;
 6. Czsto opuszcza zajcia bez usprawiedliwienia oraz spnia si na lekcje;
 7. Powoduje konflikty i wdaje si w bjki;
 8. Dziaa w nieformalnych grupach, takich jak gangi modzieowe i sekty;
 9. Ulega naogom i namawia do tego innych;
 10. Zupenie lekceway zasady zmiany obuwia;
 11. Opuci wicej ni 25 godzin nieusprawiedliwionych;
 12. Spnia si na zajcia lekcyjne (powyej 10 spnie w semestrze);
 13. Ma w dzienniku lekcyjnym wicej ni 5 uwag;
 14. Dewastuje mienie szkolne o spoeczne;
 15. Nie wykazuje poprawy mimo zastosowania rodkw zaradczych.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 02.01.2007r.

Aneks do Regulaminu Oceniania z dnia 04.01.2008r.
Aneks do Regulaminu Oceniania z dnia 28.08.2009r.
Aneks do Regulaminu Oceniania z dnia 21.01.2009r.