Statut szkoy

1.

 1. Liceum nosi nazw: "I Liceum Oglnoksztacce imienia Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim" - zwane dalej "szko".
 2. Siedzib Liceum jest Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 6.
 3. Organem prowadzcym Liceum jest Powiat Bielski.
 4. Organem sprawujcym nadzr pedagogiczny jest Podlaski Kurator Owiaty.
 5. Liceum jest szko publiczn ponadgimnazjaln.
 6. Czas trwania cyklu ksztacenia w Liceum wynosi 3 lata.
 7. Profile ksztacenia w Liceum:
  1. Podstawowy,
  2. biologiczno - chemiczny,
  3. matematyczno - fizyczny,
  4. humanistyczny.
 8. W zalenoci od zapotrzebowania w szkole mog by wprowadzone inne profile ksztacenia.
 9. Sprofilowanie nastpuje w pierwszym roku cyklu ksztacenia.

2.

1. Cele i zadania szkoy.

Liceum realizuje cele i zadania okrelone w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie:

 1. Umoliwia zdobycie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do zdania egzaminu dojrzaoci.
 2. Umoliwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru dalszego kierunku ksztacenia.
 3. Umoliwia przygotowanie do egzaminw wstpnych na wysze uczelnie.
 4. Umoliwia rozwijanie zainteresowa naukowych uczniw, ich talentw artystycznych i sportowych poprzez udzia w eliminacjach, konkursach, zawodach, olimpiadach, koach zainteresowa, sekcjach sportowych i innych formach zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Ksztatuje rodowisko wychowawcze sprzyjajce realizacji celw i zada okrelonych w ustawie.
 6. Przygotowuje absolwentw do podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialnoci za nie poprzez wdraanie uczniw do samodyscypliny i samooceny.
 7. Umoliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej i religijnej poprzez:
  1. wdraanie do poszanowania symboli narodowych: goda, flagi, hymnu,
  2. udzia uczniw w obchodach wiat narodowych,
  3. zapoznanie uczniw z dorobkiem kulturowym i histori Polski,
  4. stwarzanie warunkw do nauki religii katolickiej, prawosawnej i etyki w szkole.
 8. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  1. wspprac z Poradni Pedagogiczno - Psychologiczn,
  2. uwzgldnianie zalece zawartych w orzeczeniach Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej,
  3. wspprac wychowawcw klas, pedagoga szkolnego z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniw.
 9. Udziela uczniom pomocy materialnej w postaci stypendium lub zapomogi losowej z dostpnych rde:
  1. funduszy wasnych,
  2. funduszy stypendialnych Prezesa rady Ministrw, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
  3. Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
  4. Rady Rodzicw.
 10. Sprawuje opiek odpowiednio do wieku, okolicznoci i potrzeb z uwzgldnieniem obowizujcych przepisw w zakresie bhp - na wszystkich zajciach uczniowie przebywaj pod opiek nauczyciela - opiekuna.
 11. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywajcymi w szkole s nastpujce:
  1. W celu zapewnienia opieki nad modzie w czasie przerw, wicedyrektor wyznacza nauczycieli dyurnych:
   1. dyur rozpoczyna si na 15 minut przed rozpoczciem zaj lekcyjnych,
   2. dyur peni 4 nauczycieli,
   3. obowizki dyurnego okrela dyrektor szkoy,
   4. w szatni szkoy dyur peni uczniowie z Samorzdu Uczniowskiego.
  2. W celu zapewnienia opieki nad modzie na zajciach pozalekcyjnych dyrektor wyznacza nauczycieli - opiekunw:
   1. do prowadzenia zaj stale w cigu roku szkolnego - opiekunw staych,
   2. do prowadzenia zaj doranych - kadorazowo opiekunw na dane zajcia lub wyjazdy,
   3. ilo opiekunw wyznaczana jest w zalenoci od formy zaj w oparciu o obowizujce przepisy,
   4. w skad opiekunw wczeni mog by rodzice uczniw za ich pisemn zgod.
  3. Dyrektor szkoy przydziela kadorazowo kadej klasie wychowawc, przyjmujc zasad, by ten sam nauczyciel peni funkcj wychowawcz danej klasy przez cay cykl nauki. Odstpstwa od tej zasady moliwe s w wyjtkowych i uzasadnionych oraz losowych przypadkach.
  4. Na pisemny motywowany wniosek co najmniej 80% rodzicw danej klasy dyrektor moe zmieni w trakcie cyklu nauki, w uzasadnionych przypadkach wychowawc lub nauczyciela, w zasadzie od nowego roku szkolnego.
 12. W szkole obowizuje wewntrzszkolny system oceniania.(zacznik Nr 1)

3.

 1. Organami szkoy s:
  1. dyrektor szkoy,
  2. rada pedagogiczna,
  3. samorzd uczniowski,
  4. rada rodzicw.
 2. Dyrektor szkoy:
  1. Kieruje biec dziaalnoci dydaktyczno - wychowawcz szkoy oraz reprezentuje j na zewntrz.
  2. Sprawuje nadzr pedagogiczny nad wszystkimi pracownikami dydaktycznymi szkoy.
  3. Realizuje uchway rady pedagogicznej.
  4. Dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym szkoy i ponosi odpowiedzialno za ich prawidowe wykorzystanie.
  5. Organizuje administracyjn, finansow i gospodarcz obsug szkoy.
  6. Jest kierownikiem zakadu pracy. Decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracownikw szkoy.
  7. Decyduje o przyznaniu nagrd dyrektora oraz wymierzaniu kar porzdkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoy.
  8. Wystpuje z wnioskami w sprawie odznacze, nagrd i innych wyrnie dla nauczycieli i innych pracownikw szkoy.
  9. W wykonywaniu swoich zada wsppracuje z rad pedagogiczn, rad rodzicw i samorzdem uczniowskim.
  10. Skrela ucznia z listy uczniw w przypadku cikiego naruszenia regulaminu wewntrzszkolnego. Skrelenie nastpuje na podstawie uchway rady pedagogicznej, po zasigniciu opinii samorzdu uczniowskiego.
  11. Jest przewodniczcym rady pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej.
  12. Przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym oglne wnioski wynikajce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o dziaalnoci szkoy.
  13. Ma prawo wstrzyma wykonanie uchway rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwocznie zawiadomi Podlaskiego Kuratora Owiaty oraz organ prowadzcy. Decyzja Kuratora jest ostateczna.
 3. Rada Pedagogiczna.
  1. W skad rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele szkoy.
  2. Czonkowie rady zobowizani s do nie ujawniania spraw, ktre mogy by naruszy dobro osobiste uczniw, ich rodzicw a take nauczycieli i innych pracownikw szkoy.
  3. Zatwierdza plany pracy szkoy, wyniki klasyfikacji i promocji uczniw.
  4. Ustala organizacj doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoy.
  5. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrd i innych wyrnie.
  6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej dziaalnoci.
 4. Samorzd uczniowski.
  1. Samorzd tworz wszyscy uczniowie szkoy.
  2. Co roku w miesicu padzierniku w gosowaniu tajnym i powszechnym wybiera si organy samorzdu szkolnego. Organy s jedynymi reprezentantami ogu uczniw.
  3. Organy samorzdu dziaaj wg wasnego regulaminu, planu pracy oraz zgodnie ze statutem szkoy.
  4. Samorzd moe przedstawi radzie pedagogicznej, radzie rodzicw oraz dyrektorowi szkoy wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoy, a w szczeglnoci realizacji takich praw uczniw jak:
   1. prawo do zapoznania si z programem nauczania, z jego treci, celami i stawianymi wymaganiami
   2. prawo jawnej, systematycznej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postpw w nauce i zachowaniu
   3. prawo do organizacji ycia szkolnego, umoliwiajce zachowanie waciwych proporcji midzy wysikiem szkolnym a moliwoci rozwijania wasnych zainteresowa
   4. prawo redagowania wydawania gazety szkolnej
   5. prawo prowadzenia radiowza szkolnego
   6. prawo prowadzenia dziaalnoci kulturalnej, owiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wasnymi potrzebami moliwociami organizacyjnymi, za porozumieniem z wicedyrektorem szkoy
   7. prawo wyboru nauczyciela penicego rol opiekuna samorzdowego
 5. Rada rodzicw
  1. W szkole dziaa rada rodzicw, stanowica reprezentacj rodzicw wszystkich klas
  2. Rada rodzicw uchwala regulamin swej dziaalnoci, ktry nie moe by sprzeczny ze statutem szkoy
  3. Rada rodzicw moe wystpowa do rady pedagogicznej i dyrektora szkoy z wnioskami i opiniami dotyczcymi wszystkich spraw szkoy
  4. W celu usprawnienia dziaalnoci statutowej szkoy rada rodzicw moe gromadzi fundusze z nastpujcych rde:
   1. skadek rodzicw,
   2. z wpat osb fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do ktrych zgosi prezydium rady rodzicw,
   3. z organizacji imprez dla rodzicw, mieszkacw miasta, powiatu i szkoy,
   4. z innych rde.
 6. Wspdziaanie organw szkoy.
  1. Wszystkie organy szkoy wspdziaaj ze sob w sprawach ksztacenia wychowania uczniw.
  2. Koordynatorem wspdziaania jest dyrektor szkoy, ktry:
   1. zapewnia kademu z nich moliwo swobodnego dziaania i podejmowania decyzji w granicach swojej kompetencji,
   2. umoliwia rozwizywanie sytuacji konfliktowych wewntrz szkoy,
   3. zapewnia biec wymian informacji pomidzy organami szkoy o podejmowanych i planowanych dziaaniach decyzjach,
   4. organizuje spotkania przedstawicieli organw szkoy.
  3. Sprawy pomidzy organami szkoy rozstrzyga dyrektor szkoy (z wyczeniem dyrektora szkoy).
  4. Sprawy pomidzy dyrektorem szkoy a innymi organami szkoy w zalenoci od podmiotu sporu rozstrzyga organ prowadzcy szko albo organ sprawujcy nadzr pedagogiczny.
 7. W szkole moe dziaa rada szkoy
  1. Powstanie rady szkoy pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoy na czny wniosek dwch spord trzech nastpujcych podmiotw:
   1. rady pedagogicznej
   2. rady rodzicw
   3. samorzdu uczniowskiego
   4. Zadania rady szkoy do chwili jej powoania przejmuje i wykonuje rada pedagogiczna.
   5. Szczegowe kompetencje, zakres dziaania rady szkoy z chwil powoania okreli aneks do statutu.

4.

Statut okrela organizacj szkoy.

5.

 1. Podstawow jednostk organizacyjn jest oddzia zoony z uczniw, ktrzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz si wszystkich przedmiotw obowizkowych okrelonych planem nauczania i programem dla danej klasy.
 2. Liczba uczniw w oddziale powinna wynosi do 28.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgod organu prowadzcego liczba uczniw w oddziale moe by nisza od liczby okrelonej w pkt. 2.
 4. Zajcia edukacyjne, stanowice realizacj podstawy programowej organizowane s w oddziaach.
 5. Podstawow form pracy szkoy s zajcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym:
  1. godzina lekcyjna trwa:
   1. na lekcjach - 45 minut
   2. na zajciach pozalekcyjnych - 60 min.
 6. Nauczanie jzykw obcych prowadzi si z podziaem na grupy liczce nie wicej ni 15 uczniw.
 7. Nauczanie jzykw obcych moe by organizowane w zespoach midzyoddziaowych, z uwzgldnieniem poziomw umiejtnoci jzykowych uczniw.
 8. Szkoa zapewnia uczniom kontynuacj nauki jzyka obcego prowadzonej w gimnazjum.
 9. Na zajciach w pracowni informatyki wprowadza si podzia na grupy liczce nie wicej ni 15 uczniw.
 10. Zajcia z wychowania fizycznego mog by prowadzone w zespoach midzyklasowych oddzielnie dla dziewczt i chopcw.
 11. Dyrektor szkoy, w porozumieniu z organami szkoy, o ktrych mowa w paragrafie 3 punktu 1 wyznacza na pocztku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziau 2-4 przedmioty ujte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 12. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoy przeznacza si na realizacj przedmiotw kierunkowych w zakresie rozszerzonym i nauczania jzykw obcych.
 13. Zajcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoy mog by organizowane w zespoach.
 14. Liczba uczestnikw k, zespow zainteresowa i zaj fakultatywnych organizowanych w grupach midzyoddziaowych wynosi od 20 uczniw.
 15. Szkoa moe przyjmowa suchaczy zakadw ksztacenia nauczycieli oraz studentw szk wyszych ksztaccych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomidzy dyrektorami szkoy a zakadem ksztacenia nauczycieli lub uczelni wysz.
 16. Terminy rozpoczcia i zakoczenia zaj dydaktyczno - wychowawczych, przerw witecznych oraz zimowych i letnich ferii okrela si corocznie na podstawie zarzdzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
 17. W szkole obowizuje ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum oglnoksztaccego. - zacznik nr 2.

6.

 1. W szkole, w oparciu o regulamin pracuje biblioteka.
  1. Biblioteka jest pracowni szkoln suc realizacji potrzeb i zainteresowa uczniw, zada dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wrd rodzicw oraz wiedzy o regionie.
  2. Z biblioteki mog korzysta:
   1. uczniowie i nauczyciele maj zaoone karty biblioteczne i w razie potrzeby korzystaj z wypoyczalni ksiek i czytelni,
   2. inni pracownicy oraz osoby spoza szkoy mog korzysta z biblioteki po zaoeniu karty bibliotecznej na podstawie przedstawionego dowodu tosamoci,
   3. w razie zagubienia ksiki obowizuje zasada odkupienia takiego samego tytuu, w przypadku braku moliwoci naley wpaci na konto rodkw specjalnych trzykrotn aktualn warto ksiki,
   4. ksik naley zwrci przed upywem miesica od daty wypoyczenia i 2 tygodnie przed kocem zaj dydaktycznych kadego roku szkolnego,
   5. nauczyciel-opiekun klasopracowni moe wypoyczy ksiki na konto wyposaenia pracowni, za ktr odpowiada. W takim przypadku nie obowizuje w/w termin zwrotu ksiki.
  3. Do zada nauczyciela bibliotekarza naley w szczeglnoci:
   1. udostpnianie ksiek i innych rde informacji,
   2. tworzenie warunkw do poszukiwania, porzdkowania i wykorzystywania informacji z rnych rde,
   3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa uczniw oraz wyrabianie i pogbianie u uczniw nawyku czytania i uczenia si,
   4. organizowanie rnorodnych dziaa rozwijajcych wraliwo kulturow i spoeczn,
   5. prowadzenie zaj z zakresu edukacji bibliotecznej.
  4. Bezporedni nadzr nad bibliotek sprawuje dyrektor.

7.

 1. Szczegow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora szkoy, z uwzgldnieniem szkolnego planu nauczania, o ktrych mowa w przepisach w sprawie ramowych planw nauczania - do 30 kwietnia kadego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzcy liceum do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji liceum umieszcza si w szczeglnoci liczb pracownikw liceum, w tym pracownikw zajmujcych stanowiska kierownicze, liczb godzin zaj edukacyjnych finansowanych ze rodkw przydzielanych przez organ prowadzcy liceum oraz liczb godzin prowadzonych przez poszczeglnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor, z uwzgldnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkad zaj okrelajcy organizacj obowizkowych i nadobowizkowych zaj edukacyjnych.

8.

 1. W szkole oprcz dyrektora istnieje stanowisko wicedyrektora.
 2. Powierzenia funkcji kierowniczych i odwoania z nich dokonuje dyrektor po zasigniciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzcego.
 3. Nauczyciel penicy funkcj kierownicz odpowiada za caoksztat pracy odcinka szkoy i podejmuje zwizane z t dziaalnoci decyzje.
 4. Praca na stanowisku kierowniczym jest szczegowo okrelona zakresem obowizkw wyznaczonych przez dyrektora liceum.
  1. Wicedyrektor prowadzi zajcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekucze oraz jest odpowiedzialny za jako i wyniki tej pracy i bezpieczestwo powierzonych jego opiece uczniw.
  2. Przejmuje na siebie cz zada dyrektora szkoy, a w szczeglnoci:
   1. peni funkcj zastpcy dyrektora w przypadku jego nieobecnoci w szkole
   2. przygotowuje projekty dokumentw programowo - organizacyjnych szkoy:
    1. rocznego planu pracy szkoy,
    2. tygodniowego rozkadu zaj szkolnych,
    3. kalendarza szkolnego,
    4. informacji o pracy szkoy w zakresie przydzielanym,
  3. Prowadzi czynnoci zwizane z nadzorem pedagogicznym przydzielonych mu nauczycieli.
  4. Peni biecy nadzr kierowniczy nad ca szko wg ustalonego harmonogramu.
  5. Jest przeoonym subowym wszystkich pracownikw szkoy podczas swego biecego nadzoru nad szko, a take podczas penienia funkcji zastpcy dyrektora, ma prawo przydzielania zada subowych i wydawania polece subowych.
  6. Podejmuje decyzje w biecych sprawach procesu dydaktycznego oraz wychowawczo-opiekuczego w caej szkole.
  7. Ma prawo uywania piecztki osobistej z tytuem wicedyrektora oraz podpisywania pism, ktrych tre jest zgodna z zakresem jego zada i kompetencji.
  8. Odpowiada jak kady nauczyciel subowo przed dyrektorem szkoy, rad pedagogiczn, organem prowadzcym i organem sprawujcym nadzr pedagogiczny.

9.

 1. Do prowadzenia swej dziaalnoci szkoa zatrudnia:
  1. nauczycieli,
  2. pracownikw dydaktyczno-administracyjnych,
  3. pracownikw obsugi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracownikw okrelaj odrbne przepisy.

10.

 1. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno-wychowawcz i opiekucz oraz jest odpowiedzialny za jakoci wyniki tej pracy, jak rwnie bezpieczestwa powierzanych jego opiece uczniw.
 2. Zakres zada nauczycieli:
  1. nauczyciel odpowiada za prawidowy przebieg procesu dydaktycznego:
   1. pisemnie opracowuje na rok szkolny rozkady materiau z przydzielonych mu przedmiotw nauczania wg obowizujcych programw nauczania w terminie do 15 wrzenia kadego roku szkolnego,
   2. w okresie do pierwszej oceny pracy przygotowuje konspekty lekcji,
   3. dba o opanowanie przez uczniw materiau programowego,
   4. prowadzi zrnicowan prac z uczniami uzdolnionymi i odstajcymi w nauce,
   5. informuje rodzicw ucznia oraz wychowawc klasy, dyrekcj i rad pedagogiczn o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniw. Fakt poinformowania rodzicw zapisuje w dzienniku lekcyjnym i uzyskuje potwierdzenie podpisem,
   6. na bieco wpisuje do dziennikw lekcyjnych tematy lekcji,
   7. na pocztku lekcji sprawdza i odnotowuje frekwencj klasy,
   8. stara si w jak najwikszym stopniu upogldowi lekcje i aktywizowa uczniw,
  2. nauczyciel dba o baz dydaktyczn oraz dy do jej unowoczenienia.
  3. nauczyciel wspiera swoich uczniw, ich zdolnoci i zainteresowania. Uczniw zdolnych przygotowuje do udziau w konkursach, zawodach, olimpiadach.
  4. na obowizek bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniw oraz sprawiedliwie wszystkich traktowa, wystawia co najmniej trzy oceny czstkowe w okresie.
  5. nauczyciel ma obowizek udziela pomocy w przezwycianiu niepowodze szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniw.
  6. nauczyciel ma obowizek doskonali umiejtnoci dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.
  7. nauczyciel jest zobowizany do wykonywania innych zada zleconych przez dyrektora szkoy zwizanych z organizacj procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuczego.
  8. pisemne prace kontrolne ucznia przechowywane s w szkole przez nauczyciela przez okres 1 roku.
 3. Uprawnienia i odpowiedzialno nauczyciela.
  1. decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podrcznikw i rodkw dydaktycznych swego przedmiotu,
  2. decyduje o ocenie biecej, okresowej i rocznej postpw swoich uczniw,
  3. ma prawo wspdecydowa o ocenie zachowania swoich uczniw,
  4. ma prawo wnioskowa w sprawie nagrd, wyrnie i kar regulaminowych dla swoich uczniw,
  5. subowo odpowiada przed dyrektorem za:
   • - poziom wynikw dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie stosowanie do realizowanego programu i warunkw w jakich dziaa,
   • - stan warsztatu pracy, sprztu i urzdze oraz rodkw dydaktycznych mu przydzielonych.
  6. ponosi odpowiedzialno cywiln lub karn za:
   • - tragiczne skutki wynike z braku swego nadzoru nad bezpieczestwem uczniw na zajciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyurw mu przewidzianych,
   • - zniszczenie lub strat elementw majtku i wyposaenia szkoy przydzielonych mu przez dyrekcj a wynikajce z nieporzdku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

11

 1. Nauczyciele prowadzcy zajcia w danym oddziale tworz zesp, ktrego zadaniem jest w szczeglnoci ustalenie dla danego oddziau zestawu programw nauczania ksztacenia oglnego, uwzgldniajcego przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.
 2. Dyrektor liceum moe tworzy zespoy wychowawcze, zespoy przedmiotowe lub inne zespoy problemowo- zadaniowe. Prac zespou kieruje przewodniczcy powoany przez dyrektora liceum, na wniosek zespou.

12.

 1. Oddziaem opiekuje si nauczyciel- wychowawca.
 2. Dla zapewnienia cigoci i skutecznoci pracy wychowawczej stosuje si zasad, aby nauczyciel wychowawca opiekowa si danym oddziaem w cigu caego etapu edukacyjnego.
 3. Do zada nauczyciela- wychowawcy naley:
  1. Programowanie i organizowanie procesu wychowania w szkole, a w szczeglnoci:
   1. tworzenie warunkw do rozwoju uczniw, przygotowanie do ycia w szkole, rodzinie, spoeczestwie,
   2. rozwizywanie ewentualnych konfliktw zespole, a take midzy wychowankami a spoecznoci szkoy,
   3. przy pomocy rnego rodzaju dziaa przeksztaca klas w grup samowychowania i samorzdnoci.
  2. Wspdziaanie z nauczycielami uczcymi w klasie, koordynowanie ich dziaa wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami trudnymi.
  3. cisa wsppraca z rodzicami wychowankw, z klasow rad rodzicw. Wczenie rodzicw w programowe i organizacyjne sprawy klasy.
  4. Prawidowe prowadzenie dokumentacji klasy i kadego ucznia.
  5. Zapoznanie uczniw i ich rodzicw ze statutem, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania. Informowanie uczniw i ich rodzicw o przewidywanych dla ucznia okresowych lub rocznych ocenach niedostatecznych na miesic przed zakoczeniem okresu lub rocznych zaj dydaktyczno- wychowawczych. Tryb pisemnego powiadamiania rodzicw ustala dyrektor a wykonuje wychowawca.
 4. Uprawnienia i odpowiedzialno wychowawcy.
  1. Wspdecydowanie z samorzdem klasy, z rodzicami uczniw o programie i planie dziaa wychowawczych na rok szkolny lub duszy okres.
  2. Prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoy i innych instytucji wspomagajcych szko.
  3. Ustalenie oceny z zachowania swoich wychowankw dokonuje wychowawca uwzgldniajc kryteria zawarte w regulaminie oceniania zachowania po uzyskaniu opinii samorzdu klasowego.
  4. Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za osiganie celw wychowania w swojej klasie:
   1. za integrowanie wysikw nauczycieli i rodzicw wok programu wychowawczego klasy i szkoy.
   2. za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowankw bdcych w trudnej sytuacji szkolnej lub spoeczno - wychowawczej.
   3. za prawidowo dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

13.

Obowizki pedagoga szkolnego.
 1. Do zada pedagoga szkolnego naley:
  1. W zakresie zada oglnowychowawczych i dydaktycznych:
   1. okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole,
   2. wspudzia w opracowaniu planu pracy szkoy,
   3. wspdziaanie z dyrekcj i nauczycielami w zakresie podejmowania decyzji zwizanych z wyrnianiem i stosowaniem kar, przedstawianie propozycji zaradczych,
   4. udzia w organizowaniu i ocenianiu konkursw wewntrzszkolnych oraz wspuczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminw klasyfikacyjnych,
   5. prowadzenie prelekcji i spotka klasowych.
  1. Dziaania w zakresie profilaktyki wychowawczej:
   1. rozpoznawanie warunkw ycia, nauki, indywidualnych wykrocze uczniw sprawiajcych trudnoci wychowawcze,
   2. analizowanie przyczyn niepowodze szkolnych oraz zapobieganie tym trudnociom,
   3. udzielanie pomocy wychowawcom klas,
   4. przeciwdziaanie wszelkim formom niedostosowania spoecznego, przede wszystkim narkomanii, alkoholizmowi, paleniu tytoniu, wybirczemu opuszczaniu zaj, wagarom,
   5. pomoc w agodzeniu i wyjanianiu konfliktw wychowawczych powstaych w klasie, szkole i podczas spotka pozaszkolnych.
  1. Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna:
   1. udzielanie uczniom porad i wsparcia psychicznego w przezwycianiu stresw pojawiajcych si na tle obowizkw szkolnych,
   2. wsppraca z bursa szkoln,
   3. bezporedni kontakt w sprawie uczniw w sdzie, prokuraturze, policji,
   4. wsppraca z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie spraw wychowawczych,
   5. wsppraca ze sub zdrowia i organizacji dziaa profilaktycznych,
   6. organizowanie rnych form opieki i pomocy materialnej uczniom potrzebujcym.

14.

 1. Do zada pracownikw administracyjnych naley:
  1. Obsuga kancelaryjno-biurowa szkoy,
  2. Prowadzenie dokumentacji pracownikw i uczniw,
  3. Obsuga finansowa szkoy, pracownikw i uczniw,
  4. Sprawozdawczo.
 1. Do zada pracownikw obsugi naley:
  1. Zapewnienie sprawnoci eksploatacyjnej budynku i urzdze oraz zabezpieczenie majtku szkolnego,
  2. Utrzymanie penej czystoci budynku szkoy oraz przynalenego terenu,
  3. Zapewnienie opieki nad zieleni szkoln w czasie ferii.
 1. Pracownikw administracyjnych, obsugowych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem oglnych przepisw prawa dyrektor szkoy.
 2. Zakresy obowizkw tych pracownikw, a take ich odpowiedzialno ustala dyrektor szkoy.

15.

 1. O przyjciu kandydatw do klasy pierwszej liceum mwi Regulamin rekrutacji uczniw do klas pierwszych - zacznik Nr 3

16.

 1. Ucze ma prawo do
  1. Waciwie zorganizowanego procesu ksztacenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysowej.
  2. Opieki wychowawczej i warunkw pobytu w szkole zapewniajcych bezpieczestwo, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bd psychologicznej oraz ochron i poszanowanie jego godnoci.
  3. yczliwego, podmiotowego traktowania.
  4. Rozwijania zainteresowa, zdolnoci i talentw.
  5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
  6. Pomocy w przypadku trudnoci w nauce
  7. Korzystania z pomieszcze szkoy, sprztu, rodkw dydaktycznych
  8. Wpywania na ycie szkoy przez dziaalno samorzdow.
  9. Klasa ma prawo do dnia bez sprawdzianu wiadomoci w dniach poprzedzajcych przerwy witeczne i bezporednio po przerwach.
  10. Ucze ma prawo zna swoje prawa.
 1. Ucze ma obowizek przestrzegania postanowie zawartych w statucie liceum a zwaszcza:
  1. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajciach lekcyjnych i yciu szkoy.
  2. Przestrzega zasad kultury wspycia w odniesieniu do kolegw, nauczycieli i innych pracownikw szkoy.
  3. Odpowiada za wasne ycie, zdrowie i higien oraz rozwj (bezwzgldnie nie moe pali tytoniu, pi alkoholu i uywa rodkw odurzajcych na terenie szkoy).
  4. Dba o dobro wsplne, ad i porzdek w szkole i jej otoczeniu.
  5. Peni wyznaczony dyur szkolny.
  6. Systematycznie uczszcza na zajcia.
  7. Zmienia obuwie przed zajciami.

17.

 1. Nagrody i kary:
  1. Rodzice ucznia, ktry otrzyma promocj lub ukoczy liceum z wyrnieniem otrzymuj list gratulacyjny wrczony na uroczystoci zakoczenia roku szkolnego
  2. Za nieprzestrzeganie niniejszego statutu ucze moe by ukarany:
   1. nagan wychowawcy
   2. nagan dyrektora
   3. skreleniem z listy uczniw na podstawie uchway rady pedagog.
  3. Za nieusprawiedliwion nieobecno na zajciach szkolnych w okresie ustala si nastpujce kary:
   1. 10 godzin nieusprawiedliwionych - nagana wychowawcy,
   2. 20 godzin nieusprawiedliwionych - nagana dyrektora,
   3. 30 godzin nieusprawiedliwionych - skrelenie z listy uczniw.
  4. Ponadto rada pedagogiczna podejmuje uchwa, na podstawie ktrej dyrektor liceum, podejmuje decyzj o skreleniu ucznia z listy uczniw w przypadku:
   1. udowodnionej uczniowi kradziey,
   2. pobicia, bicia i maltretowania,
   3. picia alkoholu na terenie szkoy,
   4. przyjmowania i rozprowadzania substancji odurzajcych i psychotropowych, narkotykw,
   5. propagowania satanizmu na terenie szkoy i wcigania do tego innych uczniw.
  5. Dopuszcza si inne indywidualne postpowanie wobec uczniw w przypadkach szczeglnych.
  6. Wychowawca klasy lub dyrektor ma obowizek informowa rodzicw (prawnych opiekunw) ucznia o przeznaczonej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

18.

 1. Zachowanie uczniw ocenia si zgodnie z postanowieniami regulaminu oceniania zachowania si uczniw - zacznik Nr 4

19.

 1. Odwoywanie si do kar wymierzanych uczniom
 2. Przy wymierzaniu kary ucze powinien by wysuchany.
 3. Ucze ma prawo do wniesienia odwoania od kary wymierzonej przez nauczyciela na pimie do dyrektora szkoy w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
 4. Dyrektor szkoy moe zawiesi wykonanie kary naoonej na ucznia, jeeli uzyska porczenie samorzdu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy, okrelajc jednoczenie okres zawieszenia.
 5. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wniesienia odwoania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoy do Podlaskiego Kuratorium Owiaty za porednictwem dyrektora szkoy w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

20.

 1. Liceum uywa okrgej pieczci o treci: I Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim z godem pastwowym w rodku.
 2. Liceum uywa pieczci podunej o treci: I Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kociuszki ul. 11. Listopada 6 tel. 8332673 17-100 Bielsk Podlaski.

21.

Ceremonia szkolny
 1. Symbolami obowizujcymi w szkole dotyczcymi pastwa i narodu polskiego s: godo, flaga, hymn pastwowy, krzy, sztandar szkoy.
 2. Godo pastwowe i krzy powinny by w kadej sali lekcyjnej.
 3. Flag pastwow wywiesza si podczas:
  1. Uroczystoci rozpoczcia i zakoczenia roku szkolnego,
  2. wit pastwowych,
  3. Rocznic upamitniajcych historyczne wydarzenia w dziejach narodu,
  4. Oficjalnych wizyt czonkw najwyszych wadz,
  5. Uroczystoci rozpoczynane s przez odpiewanie hymnu pastwowego,
  6. Na uroczystociach szkolnych eksponowany jest sztandar liceum.
  7. Poczet sztandarowy posiada 3 osobowy skad.
  8. Inauguracja i zakoczenie roku Szkolnego s witami caej Spoecznoci Szkolnej.
  9. W miesicu padzierniku kadego roku uczniowie klas pierwszych w obecnoci nauczycieli i rodzicw skadaj na sztandar liceum lubowanie o nastpujcej treci:
  10. "My uczniowie klas pierwszych | I Liceum Oglnoksztaccego imienia Tadeusza Kociuszki w Bielsku Podlaskim | Skadamy Ojczynie i Szkole | Rodzicom i Wychowawcom | nasze uroczyste lubowanie | LUBUJEMY | zespala wszystkie nasze siy w pracy i nauce | lubujemy uroczycie | w caym swoim postpowaniu | strzec godnoci ucznia polskiego | umacnia dobre imi naszej szkoy | okazywa szacunek naszym nauczycielom i wychowawcom | koleankom i kolegom | przestrzega cile przepisw szkolnych | dba o wsplne mienie |.
   lubujemy Ci Polsko | nasz modo, nasz zapa i wiedz | nasze najlepsze uczucia | zwiza na zawsze | z losami Rzeczpospolitej Polskiej |
   LUBUJEMY!"

  11. W szkole tradycyjnie organizuje si nastpujce uroczystoci:
   1. lubowanie klas pierwszych.
   2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
   3. wito Niepodlegoci.
   4. Studniwka.
   5. Rocznica Konstytucji 3 Maja.
   6. Opatek Oglnoszkolny.
   7. wito Patrona Szkoy.

22.

Szkoa prowadzi i przechowuje dokumentacj, zgodnie z odrbnymi przepisami.

23.

Zasady gospodarki finansowej okrelaj odrbne przepisy.

24.

Zmiany statutu moe dokona rada pedagogiczna na wniosek:

 1. dyrektora Szkoy,
 2. rady rodzicw,
 3. samorzdu uczniowskiego,
 4. 1/3 czonkw rady pedagogicznej,
po zasigniciu opinii wszystkich organw Szkoy.
Aneks do Statutu Szkoy z dnia 20.06.2006r.
Aneks do Statutu Szkoy z dnia 22.06.2007r.
Aneks do Statutu Szkoy z dnia 04.01.2008r.
Aneks do Statutu Szkoy z dnia 21.01.2009r.