Statut szkoły

§ 1.

 1. Liceum nosi nazwę: "I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim" - zwane dalej "szkołą".
 2. Siedzibą Liceum jest Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 6.
 3. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Bielski.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
 5. Liceum jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną.
 6. Czas trwania cyklu kształcenia w Liceum wynosi 3 lata.
 7. Profile kształcenia w Liceum:
  1. Podstawowy,
  2. biologiczno - chemiczny,
  3. matematyczno - fizyczny,
  4. humanistyczny.
 8. W zależności od zapotrzebowania w szkole mogą być wprowadzone inne profile kształcenia.
 9. Sprofilowanie następuje w pierwszym roku cyklu kształcenia.

§ 2.

1. Cele i zadania szkoły.

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu dojrzałości.
 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 3. Umożliwia przygotowanie do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.
 4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, ich talentów artystycznych i sportowych poprzez udział w eliminacjach, konkursach, zawodach, olimpiadach, kołach zainteresowań, sekcjach sportowych i innych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie.
 6. Przygotowuje absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialności za nie poprzez wdrażanie uczniów do samodyscypliny i samooceny.
 7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
  1. wdrażanie do poszanowania symboli narodowych: godła, flagi, hymnu,
  2. udział uczniów w obchodach świat narodowych,
  3. zapoznanie uczniów z dorobkiem kulturowym i historią Polski,
  4. stwarzanie warunków do nauki religii katolickiej, prawosławnej i etyki w szkole.
 8. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  1. współpracę z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną,
  2. uwzględnianie zaleceń zawartych w orzeczeniach Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej,
  3. współpracę wychowawców klas, pedagoga szkolnego z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów.
 9. Udziela uczniom pomocy materialnej w postaci stypendium lub zapomogi losowej z dostępnych źródeł:
  1. funduszy własnych,
  2. funduszy stypendialnych Prezesa rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
  3. Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
  4. Rady Rodziców.
 10. Sprawuje opiekę odpowiednio do wieku, okoliczności i potrzeb z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie bhp - na wszystkich zajęciach uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela - opiekuna.
 11. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole są następujące:
  1. W celu zapewnienia opieki nad młodzieżą w czasie przerw, wicedyrektor wyznacza nauczycieli dyżurnych:
   1. dyżur rozpoczyna się na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
   2. dyżur pełni 4 nauczycieli,
   3. obowiązki dyżurnego określa dyrektor szkoły,
   4. w szatni szkoły dyżur pełnią uczniowie z Samorządu Uczniowskiego.
  2. W celu zapewnienia opieki nad młodzieżą na zajęciach pozalekcyjnych dyrektor wyznacza nauczycieli - opiekunów:
   1. do prowadzenia zajęć stale w ciągu roku szkolnego - opiekunów stałych,
   2. do prowadzenia zajęć doraźnych - każdorazowo opiekunów na dane zajęcia lub wyjazdy,
   3. ilość opiekunów wyznaczana jest w zależności od formy zajęć w oparciu o obowiązujące przepisy,
   4. w skład opiekunów włączeni mogą być rodzice uczniów za ich pisemną zgodą.
  3. Dyrektor szkoły przydziela każdorazowo każdej klasie wychowawcę, przyjmując zasadę, by ten sam nauczyciel pełnił funkcję wychowawczą danej klasy przez cały cykl nauki. Odstępstwa od tej zasady możliwe są w wyjątkowych i uzasadnionych oraz losowych przypadkach.
  4. Na pisemny motywowany wniosek co najmniej 80% rodziców danej klasy dyrektor może zmienić w trakcie cyklu nauki, w uzasadnionych przypadkach wychowawcę lub nauczyciela, w zasadzie od nowego roku szkolnego.
 12. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania.(załącznik Nr 1)

§ 3.

 1. Organami szkoły są:
  1. dyrektor szkoły,
  2. rada pedagogiczna,
  3. samorząd uczniowski,
  4. rada rodziców.
 2. Dyrektor szkoły:
  1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi pracownikami dydaktycznymi szkoły.
  3. Realizuje uchwały rady pedagogicznej.
  4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
  5. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
  6. Jest kierownikiem zakładu pracy. Decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  7. Decyduje o przyznaniu nagród dyrektora oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  8. Występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  9. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
  10. Skreśla ucznia z listy uczniów w przypadku ciężkiego naruszenia regulaminu wewnątrzszkolnego. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
  11. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej.
  12. Przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
  13. Ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadomić Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący. Decyzja Kuratora jest ostateczna.
 3. Rada Pedagogiczna.
  1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
  2. Członkowie rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogły by naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  3. Zatwierdza plany pracy szkoły, wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
  4. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
  5. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień.
  6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
 4. Samorząd uczniowski.
  1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Co roku w miesiącu październiku w głosowaniu tajnym i powszechnym wybiera się organy samorządu szkolnego. Organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  3. Organy samorządu działają wg własnego regulaminu, planu pracy oraz zgodnie ze statutem szkoły.
  4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności realizacji takich praw uczniów jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
   2. prawo jawnej, systematycznej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań
   4. prawo redagowania wydawania gazety szkolnej
   5. prawo prowadzenia radiowęzła szkolnego
   6. prawo prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami możliwościami organizacyjnymi, za porozumieniem z wicedyrektorem szkoły
   7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządowego
 5. Rada rodziców
  1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich klas
  2. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
  3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
  4. W celu usprawnienia działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
   1. składek rodziców,
   2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zgłosi prezydium rady rodziców,
   3. z organizacji imprez dla rodziców, mieszkańców miasta, powiatu i szkoły,
   4. z innych źródeł.
 6. Współdziałanie organów szkoły.
  1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia wychowania uczniów.
  2. Koordynatorem współdziałania jest dyrektor szkoły, który:
   1. zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swojej kompetencji,
   2. umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
   3. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach decyzjach,
   4. organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
  3. Sprawy pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły (z wyłączeniem dyrektora szkoły).
  4. Sprawy pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły w zależności od podmiotu sporu rozstrzyga organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. W szkole może działać rada szkoły
  1. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród trzech następujących podmiotów:
   1. rady pedagogicznej
   2. rady rodziców
   3. samorządu uczniowskiego
   4. Zadania rady szkoły do chwili jej powołania przejmuje i wykonuje rada pedagogiczna.
   5. Szczegółowe kompetencje, zakres działania rady szkoły z chwilą powołania określi aneks do statutu.

§ 4.

Statut określa organizację szkoły.

§ 5.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem dla danej klasy.
 2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 28.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt. 2.
 4. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej organizowane są w oddziałach.
 5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym:
  1. godzina lekcyjna trwa:
   1. na lekcjach - 45 minut
   2. na zajęciach pozalekcyjnych - 60 min.
 6. Nauczanie języków obcych prowadzi się z podziałem na grupy liczące nie więcej niż 15 uczniów.
 7. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomów umiejętności językowych uczniów.
 8. Szkoła zapewnia uczniom kontynuację nauki języka obcego prowadzonej w gimnazjum.
 9. Na zajęciach w pracowni informatyki wprowadza się podział na grupy liczące nie więcej niż 15 uczniów.
 10. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w zespołach międzyklasowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 11. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organami szkoły, o których mowa w paragrafie 3 punktu 1 wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2-4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 12. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się na realizację przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym i nauczania języków obcych.
 13. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być organizowane w zespołach.
 14. Liczba uczestników kół, zespołów zainteresowań i zajęć fakultatywnych organizowanych w grupach międzyoddziałowych wynosi od 20 uczniów.
 15. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub uczelnią wyższą.
 16. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz zimowych i letnich ferii określa się corocznie na podstawie zarządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
 17. W szkole obowiązuje ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego. - załącznik nr 2.

§ 6.

 1. W szkole, w oparciu o regulamin pracuje biblioteka.
  1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
  2. Z biblioteki mogą korzystać:
   1. uczniowie i nauczyciele mają założone karty biblioteczne i w razie potrzeby korzystają z wypożyczalni książek i czytelni,
   2. inni pracownicy oraz osoby spoza szkoły mogą korzystać z biblioteki po założeniu karty bibliotecznej na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości,
   3. w razie zagubienia książki obowiązuje zasada odkupienia takiego samego tytułu, w przypadku braku możliwości należy wpłacić na konto środków specjalnych trzykrotną aktualną wartość książki,
   4. książkę należy zwrócić przed upływem miesiąca od daty wypożyczenia i 2 tygodnie przed końcem zajęć dydaktycznych każdego roku szkolnego,
   5. nauczyciel-opiekun klasopracowni może wypożyczyć książki na konto wyposażenia pracowni, za którą odpowiada. W takim przypadku nie obowiązuje w/w termin zwrotu książki.
  3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
   1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
   2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
   3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
   4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
   5. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji bibliotecznej.
  4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor.

§ 7.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji liceum umieszcza się w szczególności liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 8.

 1. W szkole oprócz dyrektora istnieje stanowisko wicedyrektora.
 2. Powierzenia funkcji kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą odpowiada za całokształt pracy odcinka szkoły i podejmuje związane z tą działalnością decyzje.
 4. Praca na stanowisku kierowniczym jest szczegółowo określona zakresem obowiązków wyznaczonych przez dyrektora liceum.
  1. Wicedyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  2. Przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
   1. pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole
   2. przygotowuje projekty dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły:
    1. rocznego planu pracy szkoły,
    2. tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
    3. kalendarza szkolnego,
    4. informacji o pracy szkoły w zakresie przydzielanym,
  3. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym przydzielonych mu nauczycieli.
  4. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu.
  5. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma prawo przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń służbowych.
  6. Podejmuje decyzje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego oraz wychowawczo-opiekuńczego w całej szkole.
  7. Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem wicedyrektora oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
  8. Odpowiada jak każdy nauczyciel służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 9.

 1. Do prowadzenia swej działalności szkoła zatrudnia:
  1. nauczycieli,
  2. pracowników dydaktyczno-administracyjnych,
  3. pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 10.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakości wyniki tej pracy, jak również bezpieczeństwa powierzanych jego opiece uczniów.
 2. Zakres zadań nauczycieli:
  1. nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego:
   1. pisemnie opracowuje na rok szkolny rozkłady materiału z przydzielonych mu przedmiotów nauczania wg obowiązujących programów nauczania w terminie do 15 września każdego roku szkolnego,
   2. w okresie do pierwszej oceny pracy przygotowuje konspekty lekcji,
   3. dba o opanowanie przez uczniów materiału programowego,
   4. prowadzi zróżnicowaną pracę z uczniami uzdolnionymi i odstającymi w nauce,
   5. informuje rodziców ucznia oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów. Fakt poinformowania rodziców zapisuje w dzienniku lekcyjnym i uzyskuje potwierdzenie podpisem,
   6. na bieżąco wpisuje do dzienników lekcyjnych tematy lekcji,
   7. na początku lekcji sprawdza i odnotowuje frekwencję klasy,
   8. stara się w jak największym stopniu upoglądowić lekcje i aktywizować uczniów,
  2. nauczyciel dba o bazę dydaktyczną oraz dąży do jej unowocześnienia.
  3. nauczyciel wspiera swoich uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Uczniów zdolnych przygotowuje do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach.
  4. na obowiązek bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów oraz sprawiedliwie wszystkich traktować, wystawiać co najmniej trzy oceny cząstkowe w okresie.
  5. nauczyciel ma obowiązek udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
  6. nauczyciel ma obowiązek doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej.
  7. nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
  8. pisemne prace kontrolne ucznia przechowywane są w szkole przez nauczyciela przez okres 1 roku.
 3. Uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela.
  1. decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych swego przedmiotu,
  2. decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów,
  3. ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,
  4. ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów,
  5. służbowo odpowiada przed dyrektorem za:
   • - poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie stosowanie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
   • - stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
  6. ponosi odpowiedzialność cywilną lub karną za:
   • - tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przewidzianych,
   • - zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrekcję a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 11

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania kształcenia ogólnego, uwzględniającego przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.
 2. Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

§ 12.

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej stosuje się zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Do zadań nauczyciela- wychowawcy należy:
  1. Programowanie i organizowanie procesu wychowania w szkole, a w szczególności:
   1. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w szkole, rodzinie, społeczeństwie,
   2. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,
   3. przy pomocy różnego rodzaju działań przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności.
  2. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami trudnymi.
  3. Ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców. Włączenie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.
  4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia.
  5. Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze statutem, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania. Informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla ucznia okresowych lub rocznych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem okresu lub rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Tryb pisemnego powiadamiania rodziców ustala dyrektor a wykonuje wychowawca.
 4. Uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy.
  1. Współdecydowanie z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres.
  2. Prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
  3. Ustalenie oceny z zachowania swoich wychowanków dokonuje wychowawca uwzględniając kryteria zawarte w regulaminie oceniania zachowania po uzyskaniu opinii samorządu klasowego.
  4. Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za osiąganie celów wychowania w swojej klasie:
   1. za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.
   2. za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej.
   3. za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 13.

Obowiązki pedagoga szkolnego.
 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
  1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych i dydaktycznych:
   1. okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole,
   2. współudział w opracowaniu planu pracy szkoły,
   3. współdziałanie z dyrekcją i nauczycielami w zakresie podejmowania decyzji związanych z wyróżnianiem i stosowaniem kar, przedstawianie propozycji zaradczych,
   4. udział w organizowaniu i ocenianiu konkursów wewnątrzszkolnych oraz współuczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych,
   5. prowadzenie prelekcji i spotkań klasowych.
  1. Działania w zakresie profilaktyki wychowawczej:
   1. rozpoznawanie warunków życia, nauki, indywidualnych wykroczeń uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
   2. analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz zapobieganie tym trudnościom,
   3. udzielanie pomocy wychowawcom klas,
   4. przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego, przede wszystkim narkomanii, alkoholizmowi, paleniu tytoniu, wybiórczemu opuszczaniu zajęć, wagarom,
   5. pomoc w łagodzeniu i wyjaśnianiu konfliktów wychowawczych powstałych w klasie, szkole i podczas spotkań pozaszkolnych.
  1. Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna:
   1. udzielanie uczniom porad i wsparcia psychicznego w przezwyciężaniu stresów pojawiających się na tle obowiązków szkolnych,
   2. współpraca z bursa szkolną,
   3. bezpośredni kontakt w sprawie uczniów w sądzie, prokuraturze, policji,
   4. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie spraw wychowawczych,
   5. współpraca ze służbą zdrowia i organizacji działań profilaktycznych,
   6. organizowanie różnych form opieki i pomocy materialnej uczniom potrzebującym.

§ 14.

 1. Do zadań pracowników administracyjnych należy:
  1. Obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły,
  2. Prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów,
  3. Obsługa finansowa szkoły, pracowników i uczniów,
  4. Sprawozdawczość.
 1. Do zadań pracowników obsługi należy:
  1. Zapewnienie sprawności eksploatacyjnej budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
  2. Utrzymanie pełnej czystości budynku szkoły oraz przynależnego terenu,
  3. Zapewnienie opieki nad zielenią szkolną w czasie ferii.
 1. Pracowników administracyjnych, obsługowych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa dyrektor szkoły.
 2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

§ 15.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum mówi Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych - załącznik Nr 3

§ 16.

 1. Uczeń ma prawo do
  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
  2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychologicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
  3. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
  4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
  5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
  6. Pomocy w przypadku trudności w nauce
  7. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych
  8. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.
  9. Klasa ma prawo do dnia bez sprawdzianu wiadomości w dniach poprzedzających przerwy świąteczne i bezpośrednio po przerwach.
  10. Uczeń ma prawo znać swoje prawa.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie liceum a zwłaszcza:
  1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
  2. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  3. Odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój (bezwzględnie nie może palić tytoniu, pić alkoholu i używać środków odurzających na terenie szkoły).
  4. Dbać o dobro wspólne, ład i porządek w szkole i jej otoczeniu.
  5. Pełnić wyznaczony dyżur szkolny.
  6. Systematycznie uczęszczać na zajęcia.
  7. Zmieniać obuwie przed zajęciami.

§ 17.

 1. Nagrody i kary:
  1. Rodzice ucznia, który otrzymał promocję lub ukończył liceum z wyróżnieniem otrzymują list gratulacyjny wręczony na uroczystości zakończenia roku szkolnego
  2. Za nieprzestrzeganie niniejszego statutu uczeń może być ukarany:
   1. naganą wychowawcy
   2. naganą dyrektora
   3. skreśleniem z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagog.
  3. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach szkolnych w okresie ustala się następujące kary:
   1. 10 godzin nieusprawiedliwionych - nagana wychowawcy,
   2. 20 godzin nieusprawiedliwionych - nagana dyrektora,
   3. 30 godzin nieusprawiedliwionych - skreślenie z listy uczniów.
  4. Ponadto rada pedagogiczna podejmuje uchwałę, na podstawie której dyrektor liceum, podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku:
   1. udowodnionej uczniowi kradzieży,
   2. pobicia, bicia i maltretowania,
   3. picia alkoholu na terenie szkoły,
   4. przyjmowania i rozprowadzania substancji odurzających i psychotropowych, narkotyków,
   5. propagowania satanizmu na terenie szkoły i wciągania do tego innych uczniów.
  5. Dopuszcza się inne indywidualne postępowanie wobec uczniów w przypadkach szczególnych.
  6. Wychowawca klasy lub dyrektor ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przeznaczonej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

§ 18.

 1. Zachowanie uczniów ocenia się zgodnie z postanowieniami regulaminu oceniania zachowania się uczniów - załącznik Nr 4

§19.

 1. Odwoływanie się do kar wymierzanych uczniom
 2. Przy wymierzaniu kary uczeń powinien być wysłuchany.
 3. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
 4. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy, określając jednocześnie okres zawieszenia.
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Podlaskiego Kuratorium Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

§ 20.

 1. Liceum używa okrągłej pieczęci o treści: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z godłem państwowym w środku.
 2. Liceum używa pieczęci podłużnej o treści: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki ul. 11. Listopada 6 tel. 8332673 17-100 Bielsk Podlaski.

§ 21.

Ceremoniał szkolny
 1. Symbolami obowiązującymi w szkole dotyczącymi państwa i narodu polskiego są: godło, flaga, hymn państwowy, krzyż, sztandar szkoły.
 2. Godło państwowe i krzyż powinny być w każdej sali lekcyjnej.
 3. Flagę państwową wywiesza się podczas:
  1. Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  2. Świąt państwowych,
  3. Rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu,
  4. Oficjalnych wizyt członków najwyższych władz,
  5. Uroczystości rozpoczynane są przez odśpiewanie hymnu państwowego,
  6. Na uroczystościach szkolnych eksponowany jest sztandar liceum.
  7. Poczet sztandarowy posiada 3 osobowy skład.
  8. Inauguracja i zakończenie roku Szkolnego są świętami całej Społeczności Szkolnej.
  9. W miesiącu październiku każdego roku uczniowie klas pierwszych w obecności nauczycieli i rodziców składają na sztandar liceum ślubowanie o następującej treści:
  10. "My uczniowie klas pierwszych | I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim | Składamy Ojczyźnie i Szkole | Rodzicom i Wychowawcom | nasze uroczyste Ślubowanie | ŚLUBUJEMY | zespalać wszystkie nasze siły w pracy i nauce | Ślubujemy uroczyście | w całym swoim postępowaniu | strzec godności ucznia polskiego | umacniać dobre imię naszej szkoły | okazywać szacunek naszym nauczycielom i wychowawcom | koleżankom i kolegom | przestrzegać ściśle przepisów szkolnych | dbać o wspólne mienie |.
   Ślubujemy Ci Polsko | naszą młodość, nasz zapał i wiedzę | nasze najlepsze uczucia | związać na zawsze | z losami Rzeczpospolitej Polskiej |
   ŚLUBUJEMY!"

  11. W szkole tradycyjnie organizuje się następujące uroczystości:
   1. Ślubowanie klas pierwszych.
   2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
   3. Święto Niepodległości.
   4. Studniówka.
   5. Rocznica Konstytucji 3 Maja.
   6. Opłatek Ogólnoszkolny.
   7. Święto Patrona Szkoły.

§ 22.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23.

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 24.

Zmiany statutu może dokonać rada pedagogiczna na wniosek:

 1. dyrektora Szkoły,
 2. rady rodziców,
 3. samorządu uczniowskiego,
 4. 1/3 członków rady pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii wszystkich organów Szkoły.
Aneks do Statutu Szkoły z dnia 20.06.2006r.
Aneks do Statutu Szkoły z dnia 22.06.2007r.
Aneks do Statutu Szkoły z dnia 04.01.2008r.
Aneks do Statutu Szkoły z dnia 21.01.2009r.